90% bedrijven Azië-Pacific geraakt door wanbetaling

Persbericht

Amsterdam, 18 oktober 2017 – Bijna 90 procent van de bedrijven in de regio Azië-Pacific kreeg in het afgelopen jaar te maken met wanbetaling.

Om hun bedrijf tegen tegen betalingsrisico’s te beschermen, heeft ruim een derde hiervan maatregelen getroffen om de cashflow te corrigeren. Niettemin maken veel bedrijven zich zorgen over het feit dat het steeds langer duurt voordat zij hun facturen betaald krijgen. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan is onderzocht.

Ondanks de groeivertraging van de Chinese economie en de ingrijpende hervormingen die hiervan het gevolg zijn, verwacht Atradius dat het bbp in Azië dit jaar met 5,8 procent zal stijgen. Niet de hele regio kent echter een sterke groei. Zo zijn landen als Indonesië en Singapore kwetsbaar voor regionale economische ontwikkelingen. India geeft daarentegen wereldwijd de toon aan en blijft goed presteren.

Een meerderheid van de bedrijven erkent heeft stappen gezet om hun cashflow te beschermen tegen de gevolgen van wanbetaling. Maar liefst 9 op de 10 bedrijven in de regio zijn geconfronteerd met achterstallige facturen: gemiddeld 45,4 procent van de totale waarde van deze rekeningen was op de vervaldatum nog niet betaald. Betalingen door binnenlandse afnemers blijven vaak uit door een tekort aan financiële middelen.
43,8 procent van de bedrijven noemt dit als reden voor te late of uitblijvende betalingen. Buitenlandse klanten stellen betalingen vooral uit vanwege complexe betalingsprocedures. De ondervraagde bedrijven zeggen gemiddeld 2,1 procent van hun uitstaande rekeningen als oninbaar te beschouwen. De belangrijkste oorzaak voor 47,4 procent van de bedrijven is dat klanten failliet gaan of hun bedrijfsactiviteiten hebben gestaakt. 36,2 procent zegt dat dit komt doordat de vordering te oud was en 35,4 procent doordat klanten niet getraceerd konden worden.

Veiligstelling van de cashflow

“Hoewel het bbp in 2018 wereldwijd naar verwachting met 3 procent zal stijgen, zien we dat bedrijven geconfronteerd worden met onzekerheid als gevolg van politieke en economische ontwikkelingen. Het protectionisme neemt toe, er is sprake van monetaire verkrapping en het groeitempo van de Chinese economie daalt. Dit kan wereldwijd een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van het aantal faillissmenten, waardoor het vertrouwen van bedrijven en consumenten daalt. Dit heeft negatieve gevolgen voor investeringen en consumentenbestedingen. Door deze optelsom van ontwikkelingen doen bedrijven in
Azië-Pacific er dan ook goed aan de bescherming van hun cashflow de hoogste prioriteit te geven.”

“Met het oog op de uitdagende faillisementsvooruitzichten in Azië, werkt Atradius nauw samen met haar klanten om hen te ondersteunen met maatregelen om zich tegen wanbetaling te beschermen. Samen met onze partner Atradius Collections zijn wij ervan overtuigd een holistische oplossing te bieden, zelfs in het geval van een wanbetaling”,
zegt Eric den Boogert, directeur van Atradius Azië.

In de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties op www.atradius.nl.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd handelskredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten via een strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietgegevens van meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. Onze producten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso beschermen bedrijven overal ter wereld tegen de betalingsrisico's van handelskrediet bij de verkoop van producten en diensten. Atradius maakt deel uit van de Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de meest toonaangevende verzekeraars op het gebied van kredietverzekering in Spanje en de rest van de wereld.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.