20% exporteurs verwacht verslechtering betalingsmoraal

Persbericht

Amsterdam, 22 oktober 2019 - Bedrijven spelen in op verwachte stijging aantal faillissementen als gevolg van economische tegenwind

Nederlandse exporteurs hebben in vergelijking met vorig jaar veel meer op krediet verkocht. Dat geldt voor 59,9 procent van de bedrijven ten opzichte van 38,6 procent in 2018: een stijging van ruim 20 procent. Hiermee scoort Nederland ver boven het gemiddelde in West-Europa (+16,4 procent). Veel bedrijven willen zo hun concurrentiepositie op buitenlandse markten versterken, nu de zwakkere groei van de internationale handel zijn tol begint te eisen, vooral in de maakindustrie. Tegelijkertijd zijn zij niet bereid klanten een langere betaaltermijn te geven. Bedrijven spelen in op de verwachte stijging van het aantal faillissementen als gevolg van economische tegenwind. Zo verwacht maar liefst 19 procent dat de betalingsmoraal van klanten hierdoor zal verslechteren. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor West-Europa waarin kredietverzekeraar Atradius de betalingsmoraal van 2.770 bedrijven in 13 landen heeft onderzocht.

Uit het onderzoek van Atradius blijkt dat het aantal oninbare facturen in West-Europa in 2019 veel hoger is dan vorig jaar: 2,2 procent in vergelijking met 1,3 procent in 2018. Het is vooral de agrarische sector die hierdoor wordt getroffen, met 2,7 procent oninbare facturen ten opzichte van 1,7 procent vorig jaar. Atradius vindt de stijging van het aantal facturen dat na langere tijd nog steeds openstaat zorgwekkend. Als deze ontwikkeling zich voortzet, sluit zij niet uit dat in het komende jaar de marges van bedrijven steeds meer onder druk komen te staan of zelfs zullen dalen.

 

“Uit ons onderzoek blijkt dat ruim 60 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht dat de betalingspraktijken van hun zakelijke klanten de komende maanden niet significant zullen veranderen. Dit vertrouwen is een weerspiegeling van de robuuste Nederlandse economie. In ons land wordt de economische groei ondersteund door een sterk consumentenvertrouwen, een hoge werkgelegenheid en een stijgende koopkracht. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat wereldwijd sprake is van een onmiskenbare verslechtering van het economische klimaat. Zo zal de wereldwijde bbp-groei dit jaar naar verwachting tot 2,6 procent vertragen, vooral als gevolg van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ook blijft de groei van de internationale handel achter en dat is geen positief vooruitzicht voor Nederlandse bedrijven.

(NL) Tom foto quote (Image Quote)
Tom Kaars Sijpesteijn
Algemeen directeur Atradius Nederland

 

In Nederland heeft ruim driekwart van de bedrijven te maken met uitblijvende betalingen. Hoewel dit om een aanzienlijk aantal gaat is dit het laagste percentage in West-Europa, waar dit voor gemiddeld 85 procent van de bedrijven geldt. Tegelijkertijd verwacht slechts 24 procent dat het aantal klanten dat zijn facturen te laat betaalt sterk gaat toenemen. Ook zijn Nederlandse exporteurs redelijk optimistisch als het gaat om het aantal oninbare facturen. Slechts drie procent - op Griekenland na het laagste percentage in West-Europa - verwacht een substantiële stijging. Ook maken Nederlandse bedrijven zich nauwelijks zorgen over het risico op wanbetaling. Slechts 4 procent verwacht een significante stijging. Bovendien telt Nederland samen met Denemarken (81 procent) en Zwitserland (83 procent) het hoogste aantal bedrijven dat gelooft dat de economie het goed zal (blijven) doen.

Pessimisme bedrijven Verenigd Koninkrijk en Ierland door aanhoudende onzekerheid brexit
Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn het meest pessimistisch als het gaat om de ontwikkelingen van de betalingsmoraal. Bijna een derde verwacht dat de betalingspraktijken van klanten zullen verslechteren. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van het hoogste aantal achterstallige facturen (35,1 procent) in West-Europa (29,9 procent). Van het aantal openstaande facturen staat 7,9 procent langer uit dan 90 dagen. Hiermee scoort het Verenigd Koninkrijk opnieuw het hoogst in de regio. Het is dan ook geen toeval dat er veel kortere betalingstermijnen worden gehanteerd dan in de rest van Europa: 20 dagen in 2019 in vergelijking met 24 dagen vorig jaar. Britse bedrijven zijn ook het meest pessimistisch als het gaat het om de verwachtingen over de ontwikkelingen van de betalingsmoraal: 32 procent verwacht dat dit in het komende jaar zal verslechteren. Dit is het gevolg van de blijvende onzekerheid over brexit en de hiermee samenhangende sombere vooruitzichten voor de faillissementsontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

Een exemplaar van de Betalingsbarometer van Atradius voor Nederland is beschikbaar op www.atradius.nl in de rubriek Publicaties. Het volledige rapport met de resultaten van West-Europa kan worden gedownload via www.atradius.nl

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.