Market Monitor - Staal - Singapore 2016

Market Monitor

  • Singapore
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

De bouwsector in Singapore is goed voor 80% van de staalconsumptie. In 2015 steeg de vraag naar staal met 5% op jaarbasis, tot ongeveer 4 miljoen ton.

  • Begin 2016 steeg de vraag nog verder door het feit dat de bouwsector een van de best presterende onderdelen van het bbp was in de eerste helft van 2016. De bouwactiviteit groeide immers met 6,2%, dankzij het toegenomen aantal overheids- en  privébouwprojecten.
  • Het gebrek aan upstream spelers maakt van Singapore een netto-invoerder van staal. Bijna alle staalbedrijven in Singapore zijn staalhandelaren en -groothandelaren, die ofwel staal invoeren en lokaal verkopen of opnieuw exporteren naar andere landen.
  • Hoewel de binnenlandse staalhandelaren en -groothandelaren profiteren van de huidige opleving, blijft de marktsituatie in dit segment moeilijk als gevolg van de zware  concurrentie; die zet de (reeds krappe) marges onder druk. Gelet op de lange handelscyclus, is er bij de bedrijven een zeer grote vraag naar externe financiering om liquide te blijven. Gezien de grote risico’s in deze sector – die het gevolg zijn van de zeer krappe marges en prijsvolatiliteit – zijn banken doorgaans niet bereid om leningen te verstrekken.
  • Betalingen in de sector gebeuren tussen 60 à 120 dagen. Het aantal late betalingen is groot, als gevolg van de zware concurrentie en risicovolle handelsomstandigheden. Hoewel het aantal insolventies in de staalsector met 2%-3% zou moeten dalen in de tweede helft van 2016, dankzij de momenteel hogere vraag naar staal in Singapore, blijft ons acceptatiebeleid voorzichtig wegens de structureel zwakke marktomstandigheden in deze sector en de aanhoudende volatiliteit op de internationale staalmarkt. Dat gezegd zijnde hanteren we een meer open acceptatiebeleid voor het segment van de staalproducenten, gezien de positieve prestatievooruitzichten en het feit dat er maar een paar gevestigde spelers met een goede reputatie op de markt zijn.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.