Market Monitor Chemie Polen 2018

Market Monitor

  • Polen
  • Chemie/Farmacie

19 jul 2018

Volgens het Poolse Bureau voor de Statistiek steeg de productie van chemicaliën in 2017 met 4,6%; de productie van rubber en kunststof steeg zelfs met 9,5%.

  • MM chemie PL 2018 - chemicalienVoor 2018 wordt een verdere productiegroei verwacht, zij het met een lager tempo, dankzij een voorspelde bbp-groei van meer dan 4%.
  • Veel spelers hebben een sterke marktpositie, zowel op nationaal vlak als in Centraal- en Oost-Europa (COE). Zo kunnen ze zich focussen op innovatie (meer dan 20% van de bestaande octrooien in Polen hebben betrekking op de chemische sector) of uitbreiden naar nieuwe marktsegmenten door middel van fusies en overnames.
  • Over het algemeen zouden de winstmarges van chemiebedrijven in 2018 stabiel blijven.De Poolse chemische sector kent een gemiddelde hefboomwerking en veel bedrijven maken gebruik van investeringskredieten om hun investeringsprojecten rond innovaties te financieren. Poolse banken zijn doorgaans bereid om leningen toe te kennen aan de chemische sector. Sinds maart 2015 kent Polen een lage referentierentevoet van 1,5%. De daaruit voortvloeiende lage rentevoeten voor leningen hebben chemiebedrijven ertoe aangezet hun investeringen te financieren met bankleningen.
  • MM chemie PL 2018 - presentatievooruitzichten Betalingen in de Poolse chemische sector gebeuren na gemiddeld 30-60 dagen, maar dat kan oplopen tot 180-240 dagen voor seizoensproducten (bv. meststoffen). De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed. Het aantal wanbetalingen en insolventies was laag. Gezien de solide prestaties van de chemische sector wordt in 2018 geen grote stijging van het aantal faillissementen verwacht. Begin 2018 stelden we echter enkele betalingsachterstanden vast in het segment meststoffenverdelers.
  • Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open voor de chemische sector. We hanteren echter een restrictief beleid voor groothandelaars in brandstoffen en kleine ketens van tankstations in de deelsector petrochemicaliën, als gevolg van de grijze handel in brandstoffen in het verleden, die tot meer btw- en accijnscontroles heeft geleid.
  • Ons acceptatiebeleid voor het segment farmaceutica is neutraal, met een voorzichtigere aanpak ten overstaan van groothandelaars in geneesmiddelen, doordat markt streng wordt gereglementeerd door de overheid. Nieuwe regelgeving voor de concentratie van apotheken (bv. eigendomsbeperkingen op apotheken) en de distributie van geneesmiddelen kan een invloed hebben op de prestaties en resultaten van alle marktspelers.

 

Rode lijn
MM rapport chemie 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.