Landenrapport Chili 2018

Landenrapport

 • Chili
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

17 apr 2018

De economie van Chili blijft afhankelijk van de export van koper (goed voor meer dan 40% van de exportinkomsten en 10% van het bbp) en de daaraan verbonden vraag van China.

 

 

 

 

 

(Image) (NL) kerncijfers Chili landenrapport 2018(Image) (NL) vooruitzichten Chili landenrapport 2018

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider: President Sebastián Piñera (sinds maart 2018)
Bevolking: 18,4 miljoen (naar schatting)

Een nieuwe president aan de macht

Sebastián Piñera van de centrumrechtse coalitie Chile Vamos won de eindronde van de presidentsverkiezingen in november 2017. Hij nam het roer over van de centrumlinkse Michelle Bachelet. Verwacht wordt dat de nieuwe regering het huidige beleid over het algemeen voortzet. Op die manier blijft de politieke situatie stabiel, wat de kredietwaardigheid van Chili en het vertrouwen van de financiële markten ten goede komt. Toch moet de nieuwe regering een oplossing vinden voor enkele hete hangijzers, zoals knelpunten in menselijk kapitaal en de sociale ongelijkheid.

Economische situatie

Herstel van economische groei in 2018 en 2019

 

 

 

 

 

(Image) (NL) bbp Chili landenrapport 2018

 

 

 

 

 

De economie van Chili blijft afhankelijk van de export van koper (goed voor meer dan 40% van de exportinkomsten en 10% van het bbp) en de daaraan verbonden vraag van China. Toch zijn de overheidsinkomsten minder afhankelijk geworden van de koperhandel: de afhankelijkheid daalde van 25% in het verleden tot ongeveer 10%. Bovendien worden handelsrisico’s beperkt door een toegenomen diversificatie van exportbestemmingen. Daarnaast is de dienstensector goed voor meer dan 60% van het bbp.

Sinds de tweede helft van 2017 is de economische groei hersteld van de lage koperprijzen en de afgenomen vraag vanuit China, stakingen in de mijnsector en de verminderde binnenlandse vraag. In 2018 en 2019 zou het bbp sneller moeten groeien dankzij meer stimulerende externe factoren (hogere koperprijzen en toegenomen vraag naar grondstoffen), de versoepeling van het monetair beleid in 2017 en het toegenomen ondernemers- en consumentenvertrouwen.

Hoewel de grondstoffenindustrie zou kunnen profiteren van grootschalige infrastructuurprojecten in de VS, zou de economie van Chili direct (door de handel met de VS) en indirect (door een mogelijke vertraging van de handel met Aziatische landen, Brazilië en Mexico) zwaar getroffen kunnen worden door een protectionistisch Amerikaans handelsbeleid. Elke verstoring van wereldwijde handelsstromen door nieuwe protectionistische maatregelen zou zeker gevolgen hebben voor Chileense exporteurs, ook al heeft het land bilaterale en multilaterale vrijhandelsovereenkomsten met meer dan 60 landen.

 

 

 

 

 

(Image) (NL) vaste activa Chili landenrapport 2018

 

 

 

 

 

Dat gezegd zijnde, blijft de economie zeer schokbestendig, gezien het voorzichtige macro-economische en financiële beleid. Een flexibele wisselkoers fungeert als efficiënte schokdemper en beperkt de impact van de lage koperprijzen en de bescheiden buitenlandse vraag op de Chileense lopende rekening. De buitenlandse schuld is onder controle (de ratio’s zullen naar verwachting dalen tot 60% van het bbp in 2018 en 2019) en de liquiditeit blijft voldoende met een importdekking van meer dan zes maanden. Die wordt bovendien ondersteund door een Sovereign Wealth Fund dat momenteel 24 miljard Amerikaanse dollar of 9% van het bbp bedraagt.

Conform de Chileense fiscale wetgeving wordt er gewerkt naar een structureel overschot, maar is er ook ruimte voor kortetermijninvesteringen. Hoewel de staatsschuld is toegenomen de afgelopen jaren, is de schuld structureel weinig risicovol: het overgrote deel van de schuld is binnenlands (80%, bijvoorbeeld pensioenfondsen) en uitgedrukt in peso (82%). Zo blijven de valutarisico’s en risico’s op herfinanciering beperkt.

 

 

 

 

 

(Image) (NL) export Chili landenrapport 2018

 

 

 

 

 

Het Chileense bedrijfsklimaat blijft een van de beste van de regio en de regering blijft buitenlandse investeringen aanmoedigen. Vrije toegang tot buitenlands en binnenlands kapitaal voor lokale ondernemingen beperkt de risico’s op herfinanciering. De Chileense banksector is gezond, goed gereguleerd en voldoende gekapitaliseerd, met lage niet-rendabele leningen (gemiddeld ongeveer 2%). Er is voldoende liquiditeit en de overheden implementeren momenteel volop het regelgevende Bazel III-kader. Toch blijft de banksector gevoelig voor wisselend marktsentiment ten gevolge van de vrij hoge krediet/deposito-ratio van meer dan 115%.

 

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) Voorpagina Landenrapport Zuid-Amerika 2018

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.