APAC Landenrapport Vietnam 2018

Landenrapport

 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

Verwacht wordt dat de bbp-groei net als in 2017 hoog zal blijven, boven 6% in 2018, waardoor Vietnam een van de snelste groeiende opkomende markten in de regio is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Vietnam 2018 - kerncijfersAPAC Landenrapport - Vietnam 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Tran Dai Quang (sinds april 2016)

Regeringsleider: Premier Nguyen Xuan Phuc (sinds april 2016)

Regeringsvorm: Communistische staat met een steeds meer marktgerichte economie

Bevolking: 93,6 miljoen

Economische hervormingen niet gevolgd door politieke
veranderingen

De Vietnamese communistische partij blijft stevig in het zadel, ondanks toenemende ontevredenheid bij de bevolking over het gebrek aan persoonlijke vrijheid, corruptie in de regering en land dat in beslag wordt genomen door de administratie. Op het vijfjaarlijkse congres van de Communistische Partij in januari 2016 lijkt de conservatieve factie aan invloed te hebben gewonnen. Terwijl de nieuwe leiders hun grip op de samenleving hebben verstevigd, worden de economische hervormingen voortgezet.

Het territoriaal conflict met China over botsende claims in de Zuid-Chinese Zee staat momenteel niet hoog op de agenda, maar blijft in de toekomst een belangrijk thema in de bilaterale betrekkingen. Om te antwoorden op de toenemende assertiviteit van China, wil Vietnam graag op politiek en op veiligheidsvlak meer samenwerken met de Verenigde Staten en met Japan. Vietnam heeft, ondanks zijn zeemacht, echter niet de militaire capaciteit om een ernstige dreiging te vormen voor Chinese acties, en de productiesector van het land is sterk afhankelijk van uit China ingevoerde grondstoffen. Bovendien is er, gezien de ideologische verwantschap tussen de regimes in beide landen, nog steeds een sterke pro-China factie binnen de Vietnamese communistische partij.

Economische situatie

Hoge groei en inflatie weer onder controle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Vietnam 2018 - bbp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwacht wordt dat de bbp-groei net als in 2017 hoog zal blijven, boven 6% in 2018, waardoor Vietnam een van de snelste groeiende opkomende markten in de regio is. Die economische groei wordt gestimuleerd door de binnenlandse vraag en de export. Terwijl een sterke stijging van de lonen de particuliere consumptie aanzwengelt, stimuleren buitenlandse investeringen, vooral in de elektronicasector, de export. De exportsector profiteert ook van het feit dat exportgerichte sectoren wegtrekken uit China door de relatief lage productiekosten in Vietnam. De bedrijfsinvesteringen worden ook gestimuleerd door beleidsmaatregelen die de regels liberaliseren en de wereldwijde economische integratie uitbouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Vietnam 2018 - export

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inflatie steeg in 2017 naar 3,5% en zal in 2018 naar verwachting boven 4% uitkomen, een gevolg van de stijgende grondstofprijzen en de zwakke munt. De centrale bank zal dit jaar waarschijnlijk een strakker monetair beleid gaan voeren om de inflatie onder controle te houden, maar ook voorzichtig blijven met het verhogen van de rentevoeten, aangezien de regering de groei niet wil vertragen en weinig ruimte heeft voor budgettaire expansie.

De begrotingsconsolidatie zal zich maar mondjesmaat voortzetten, terwijl het begrotingstekort op korte termijn naar verwachting boven 5% van het bbp zal blijven. Stijgende belastinginkomsten compenseren investeringen in infrastructuur en groeiende socialezekerheidskosten. De overheidsschuld, die na een stijging in de jaren ervoor een piek van 62,2% van het bbp bereikte, neemt de komende jaren mogelijk geleidelijk af, maar zal niettemin groot blijven.

Vietnams buitenlandse schuld is al enkele jaren redelijk stabiel en goed gefinancierd. Hij zal hoog blijven als percentage van het bbp (45% in 2018), maar laag in verhouding tot de exportinkomsten (43%). De buitenlandse schuld bestaat vooral uit overheidsschuld met lange looptijd en een lage betalingscapaciteit. Vietnams liquiditeit blijft ondanks verbeteringen zwak, met deviezenreserves die maar zo’n 2 maanden import dekken – vooral door een sterke groei van de import. Er zijn echter wel voldoende deviezenreserves om de behoeften aan buitenlandse financiering te dekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Vietnam 2018 - consumptie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kan niet uitgesloten worden dat de Vietnamese dong in 2018 zal verzwakken, als gevolg van een groeiend tekort op de lopende rekening en een verdere verkrapping van het monetair beleid in de VS. De centrale bank heeft stappen gezet naar een meer marktgerichte aanpak, door de vaste referentierente dagelijks aan te passen aan de Amerikaanse dollar. Daardoor en gezien de beperkte internationale financiële integratie van Vietnam, is er minder gevaar voor scherpe devaluaties van de wisselkoers dan in het verleden.

 

Zwaktes en fundamentele uitdagingen blijven bestaan ondanks sterke groei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Vietnam 2018 - Inflatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl hoge spaarquota en verregaande investeringen en het kleine aandeel van grondstoffen in de export sterke punten zijn in Vietnams economie, wordt het bedrijfsklimaat nog altijd gehinderd door zwakke instellingen, problemen met infrastructuur en endemische corruptie. Er is nog steeds veel staatsinterventie, en terwijl de staatsbedrijven een groot aandeel in de economie hebben, zijn vele ervan zwak en inefficiënt, waardoor de groei van de productiviteit stokt. Hoewel er werk wordt gemaakt van de privatisering, verloopt het proces traag.

Buitenlandse bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 70% van Vietnams export. Daardoor is de economie kwetsbaar voor een vertraging, als buitenlandse bedrijven het land zouden verlaten (bijvoorbeeld op zoek naar goedkopere arbeidskrachten). Volgens de Asian Development Bank (ADB) is slechts 35% van de bedrijven geïntegreerd in exportsectoren als binnenlandse leveranciers aan buitenlandse exportbedrijven in Vietnam (vergeleken met bijna 60% in Maleisië en Thailand).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Vietnam 2018 - lopende rekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vietnamese banksector is, ondanks enkele verbeteringen door de sterke economische groei, weinig transparant, heeft weinig kapitaal, kent veel staatsinmenging en het aantal niet-rendabele leningen is hoog, vooral vanwege leningen om politieke redenen. Een herstructurering van de banken is een prioriteit voor de regering, die een gespecialiseerde beheermaatschappij heeft opgezet om noodlijdende kredieten op te kopen. Maar onzekerheden over de omvang van die oninbare vorderingen en de manier waarop ze onderhandeld worden, maken het onwaarschijnlijk dat dit probleem snel zal verdwijnen.

 

 

 

Dynamicline
APAC rapport voorkant 2018

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.