Politieke onrust en brexit bedreigen Poolse economie

Persbericht

Amsterdam, 9 oktober 2018 - Economische expansie biedt op korte termijn kansen voor Nederlandse bedrijven

De Poolse economie blijft ook in de komende jaren goed presteren. Zo groeit het bruto binnenlands product dit jaar naar verwachting met ruim 4 procent en daarmee scoort Polen hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Hoewel de economische groei in 2019 iets zal vertragen, is deze nog altijd goed voor ruim 3 procent. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die deelnemen aan de handelsmissie die Polen onder leiding van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat van 9 tot en met 11 oktober bezoekt. Een aantal uitdagingen die de groei op de langere termijn kunnen afremmen, zoals de gevolgen van brexit, liggen echter op de loer. Dit concludeert Atradius in haar landenrapport Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa.

Polen is al jaren één van de snelst groeiende economieën van de Europese Unie en staat hiermee inmiddels qua omvang op een zesde plaats. Volgens Atradius zal de economische groei in Polen zich ook in de komende jaren voortzetten. “Het vertrouwen onder consumenten en bedrijven is, gestimuleerd door de groeiende werkgelegenheid en toenemende koopkracht, groot. Tegelijkertijd nemen de investeringen door de overheid toe en is sprake van een bloeiende exportmarkt”, zegt Theo Smid, econoom bij Atradius Nederland. Polen is de achtste exportbestemming van Nederland. Tussen 2012 en 2017 groeide de Nederlandse export naar Polen gemiddeld met maar liefst 2,9 procent per jaar. Tegelijkertijd nam de export van Poolse producten naar Nederland met gemiddeld 2,8 procent per jaar toe. Nederland is bovendien ook één van de grootste buitenlandse investeerders in Polen.

Ook de komende jaren is Polen voor Nederlandse bedrijven een veelbelovende afzetmarkt. De export naar Polen van transportmiddelen en transportdiensten is met respectievelijk 1,2 en 0,8 procent van de totale Nederlandse geëxporteerde toegevoegde waarde nu al bovengemiddeld hoog. De sectoren textiel en chemie profiteren ook relatief sterk van de economische groei in Polen. Nu maken deze al respectievelijk 2,8 en 1,5 procent uit van de totale Nederlandse export naar Polen. “Door de sterke economische groei en de strategische ligging van Polen tussen West- en Oost-Europa staan omvangrijke investeringen in de (logistieke) infrastructuur op het programma. Dat biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in de sectoren transport en logistiek, scheeps- en waterbouw”, vervolgt Smid. “Wel is het van belang dat deze bedrijven zich bewust zijn van uitdagingen die de groei van de Poolse economie op langere termijn kunnen temperen.”

Brexit kan negatief uitpakken voor economie
De grote uitdaging voor de Poolse economie is om het niveau van economische groei ook op lange termijn vast te houden. Zo kunnen politieke controverses roet in het eten gooien. De Poolse regering heeft een aantal maatregelen genomen die tot protesten hebben geleid. Zo heeft de EU kritiek op pogingen om de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht aan banden te leggen. Daarnaast heeft de groeiende economie ook een keerzijde. Een tekort aan werknemers, door toenemende krapte op de arbeidsmarkt, kan met name in de productiesector problematisch worden. Tegelijkertijd neemt de onzekerheid over de gevolgen van brexit toe. Het Verenigd Koninkrijk is, na Duitsland, de grootste exportbestemming van Polen. Zo gaat 2,1 procent van de Poolse export naar het Verenigd Koninkrijk. Brexit kan volgens Atradius ook gevolgen hebben voor de structurele financiering vanuit de EU die een belangrijke rol speelt in de economische groei van Polen.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.