Kans op wanbetaling in Azië-Pacific grootst in India

Persbericht

Amsterdam, 25 mei 2018 - India één van de snelst groeiende economieën in de regio - aantal achterstallige facturen hoogst van Azië-Pacific - e-facturatie steeds vaker ingezet voor snellere betaling

Terwijl de zorgen in Aziatische landen over de gevolgen van een handelsoorlog met de Verenigde Staten toenemen, blijft India goed presteren. India heeft een gesloten economie en is hierdoor minder kwetsbaar voor handelsrestricties. Het land blijft dan ook naar verwachting één van de snelst groeiende economieën in de regio. Het stond vorig jaar in de top 10 van exportlanden waar Nederlandse exporteurs een omzetstijging hebben gerealiseerd en ook in 2018 behoort het tot de 10 landen waar een groei van de export wordt verwacht. Dat biedt kansen voor de 131 bedrijven die deze week deelnemen aan de handelsmissie naar India onder leiding van premier Rutte. Nederlandse exporteurs moeten echter wel rekening houden met de gebrekkige betalingsmoraal in India. Zo is het percentage binnenlandse achterstallige facturen in India, 57,8 procent, het hoogste in de regio. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan is onderzocht.

Een verslechtering van het wereldwijde handelsklimaat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de regio Azië-Pacific. India lijkt echter minder gevoelig voor de mogelijke effecten hiervan. India groeit jaarlijks met ruim 7 procent en is de op twee na grootste economie in Azië. Ook kent het land een steeds grotere en welvarende middenklasse en een jonge en steeds beter opgeleide bevolking. Daarnaast werkt de Indiase regering aan een beter ondernemingsklimaat, leefbaarheid in de steden en de ontwikkeling van een betere infrastructuur voor de havens.

Achterstallige betalingen ver boven regionaal gemiddelde
Dat biedt kansen voor Nederlandse exporteurs, maar Atradius benadrukt dat zij hierbij rekening moeten houden met zaken die de handelsrelaties kunnen belemmeren. Zo is het percentage achterstallige facturen in India het hoogste in de regio. In het afgelopen jaar was sprake van een toename van 21 procent van de gemiddelde betalingsduur bij binnenlandse facturen. Dit is ver boven het regionale gemiddelde van 7 procent. In India duurt het nu gemiddeld 76 dagen om een factuur betaald te krijgen, in vergelijking met 63 dagen in het voorgaande jaar. In de chemie- en bouwsector is het aantal achterstallige facturen het hoogst. Ruim een kwart van de bedrijven geeft aan dat vertraging in binnenlandse betalingen vooral wordt veroorzaakt door een inefficiënt banksysteem.

E-facturatie in opkomst om betaling facturen te versnellen
Hoewel sprake is van een lichte daling van het aantal oninbare vorderingen (van 2,6 naar 2,4 procent) is dit wel het hoogste percentage in de regio. Als belangrijkste reden hiervoor geven bedrijven aan dat klanten failliet zijn gegaan of hun activiteiten hebben gestaakt. Bovendien verwacht 27 procent dat het betalingsgedrag in de komende 12 maanden verder zal verslechteren. Steeds meer bedrijven in India zetten e-facturatie in om sneller betaald te worden. Bijna 4 op de 5 bedrijven maken gebruik van deze oplossing en dat is het hoogste aantal in regio. Ruim 90 procent van deze bedrijven geeft aan dat rekeningen hierdoor sneller worden betaald.

“India is een interessante afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven. Zo worden veel maatregelen ingevoerd om het Indiase handels- en investeringsklimaat te verbeteren. Dit biedt veel mogelijkheden voor Nederlandse exporteurs, hoewel er nog veel stappen moeten worden gezet om goede handelsrelaties te kunnen waarborgen. Zo is de gebrekkige betalingsmoraal nog altijd een reden tot zorg”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Doordat veel Indiase bedrijven te laat betaald krijgen, kunnen zij op hun beurt hun eigen betalingsverplichtingen vaak niet op tijd nakomen en moeten ze op zoek naar extra financiering. Zowel voor Nederlandse exporteurs als voor Indiase handelspartners kan een kredietverzekering dan uitkomst bieden. De exporteur is er dan van verzekerd dat hij zijn levering betaald krijgt, terwijl de Indiase importeur meer ademruimte krijgt om zijn rekening te voldoen.”

In de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties op www.atradius.nl.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.