Faillissementen ver onder niveau van voor crisis

Persbericht

Amsterdam, 23 november 2017 - Aantal faillissementen in Nederland blijft ook in 2018 dalen

Het aantal faillissementen in Nederland daalt in 2017 met bijna een kwart ten opzichte van een jaar geleden. Deze ontwikkeling zet zich ook in 2018 voort, wanneer een verdere daling van 4 procent wordt voorzien. Hiermee is aantal faillissementen maar liefst 42 procent lager dan in 2007 en blijft hiermee ver onder het niveau van voor de crisis. Hoewel het Nederland economisch voor de wind gaat, is dit geen reden om achterover te leunen. Zo kan de toenemende politieke onzekerheid in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk risico’s met zich meebrengen. Dit concludeert Atradius in haar halfjaarlijkse publicatie de Economic Outlook.

Nederland geeft in Europa de toon aan met een daling van 23 procent van het aantal faillissementen in 2017. In de afgelopen jaren lag het aantal faillissementen in ons land al op een historisch laag niveau. Terwijl dit aantal zich in 2012 (+43 procent) en in 2013 (+57 procent) nog ver boven het niveau van vóór de crisis bevond, heeft zich in 2017 een ommekeer voorgedaan. Dit jaar gaan namelijk maar liefst 42 procent minder bedrijven failliet dan in de periode van voor de crisis. Deze trend zet zich door. Zo daalt het aantal faillissementen in 2018 tot -45 procent ten opzichte van de crisis in 2007. Dankzij de stabiele economische groei in Nederland zijn ook de vooruitzichten in de komende jaren gunstig. Atradius wijst er echter op dat de Nederlandse economie, gezien haar open karakter, wordt beïnvloed door de politieke en economische ontwikkelingen in de ons omringende landen.

Positieve sentimenten in Duitsland en Frankrijk
In Duitsland wordt de economische groei aangejaagd door een stijgende export, toenemende binnenlandse bestedingen en een stijging van de overheidsuitgaven. Binnen alle sectoren is sprake van een breed gedragen positief sentiment, vooral in de maakindustrie en bouwsector. Atradius verwacht dat het aantal faillissementen in Duitsland in 2017 met 7 procent en in 2018 met 4 procent zal dalen. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre het mislukken van de Duitse kabinetsformatie invloed gaat hebben op deze ontwikkelingen. Frankrijk lijkt de vruchten te plukken van het hervormingsbeleid van president Macron. Het Franse bnp zal naar dit jaar waarschijnlijk met 1,5 procent groeien en met 1,6 procent in 2018. In 2016 nam het aantal faillissementen in Frankrijk sterk af (-7,6 procent). Atradius voorziet zowel in 2017 als in 2018 een verdere daling van achtereenvolgens 7 en 8 procent.

Stijging faillissementen in Verenigd Koninkrijk
Hoewel de Britse economie in 2016 veerkrachtig was en sprake was van een hoog ondernemersvertrouwen stijgt het aantal faillissementen. Het totale aantal bedrijven dat failliet ging, steeg voor het eerst sinds 2011, met 1 procent. Nu de economische groei afneemt, zal deze ontwikkeling zich dit en in het komende jaar voortzetten. Zo zal een hogere inflatie ongunstige gevolgen hebben voor de consumptie-uitgaven, de belangrijkste aanjager voor de economische bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk. Atradius verwacht dat het tempo van de economische groei zal afnemen en in 2017 1,6 procent bedragen. Ook heeft de onzekerheid over de gevolgen van een Brexit ongunstige gevolgen voor de investeringen. Hierdoor zal de economische groei in het Verenigd Koninkrijk in 2018 slechts 1 procent bedragen. Daarnaast voorziet Atradius een stijging van het aantal faillissementen van 4 procent.

“De vooruitzichten voor de wereldeconomie en de internationale handel zijn positief. Zo presteert de eurozone veel beter dan verwacht en profiteren de opkomende markten van een sterke economische groei. Ook de economieën in Oost-Europa en Azië doen het buitengewoon goed. Toch is enige terughoudendheid geboden, doordat zich ook in de komende jaren risico’s voordoen die negatief kunnen uitpakken voor het groeitempo van de wereldeconomie”, benadrukt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “Zo zal de groeivertraging in China zijn weerslag hebben op de economische vooruitzichten in de opkomende economieën. Tegelijkertijd bestaat er onzekerheid over de gevolgen die de onderhandelingen over NAFTA en de Brexit kunnen hebben voor internationale handel. Deze ontwikkelingen kunnen een negatieve invloed hebben op toekomstige handelsdata.”

De Atradius Economic Outlook kan worden gedownload via www.atradius.nl

 

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.