Mexicaanse economie kan tegen een stootje

Economisch Onderzoek

  • Mexico,
  • Verenigde Staten
  • Algemene economie

18 mei 2017

De Mexicaanse economie wordt echter sterk beïnvloed door ontwikkelingen in buurland de Verenigde Staten.

Mexico is voor Nederlandse exporteurs de op een na grootste afzetmarkt van  Latijns-Amerika. In het jaarlijkse onderzoek Trends in Export wordt het door 61 procent van de bevraagde exporteurs bestempeld als groeimarkt. De  Mexicaanse economie wordt echter sterk beïnvloed door ontwikkelingen in buurland de Verenigde Staten. Reden voor de economische onderzoeksafdeling van Atradius om te kijken hoe de Mexicaanse economie er enkele maanden na het aantreden van Trump voor staat.

Samenvatting

  • De grote onzekerheid rondom de heronderhandelingen van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) en andere mogelijke beleidswijzigingen met betrekking tot internationale handel, in het bijzonder wijzigingen die op Mexico gericht zijn, zouden het sentiment en de investeringen kunnen aantasten.
  • Deze kwetsbaarheid wordt weerspiegeld in de volatiliteit van de peso en heeft al geleid tot betalingsachterstanden. Dankzij de depreciatie van de peso in 2016 werden de op het buitenland gerichte sectoren, zoals het toerisme, aanvankelijk gestimuleerd. Nu de peso zich sinds de Amerikaanse verkiezingen heeft hersteld, valt dit opwaartse effect weg. De op het binnenland gerichte sectoren, zoals retail en de bouw, blijven last houden van de binnenlandse groeivertraging.
  • Hoewel de Mexicaanse groeivooruitzichten op korte termijn neerwaarts zijn bijgesteld, zijn de vooruitzichten voor de middellange en lange termijn nog steeds sterk dankzij ingevoerde structurele hervormingen.

Het volledige (Engelstalige) onderzoek staat onder ‘Gerelateerde documenten’.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.