Market Monitor VK - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

Verwacht wordt dat de particuliere consumptie in 2017 met slechts 1,6% zal stijgen en dat de omzetgroei van de Britse detailhandel tot 0,6% zal vertragen, na een stijging van 2,5% in 2016.

  • Toenemende economische onzekerheid zal invloed hebben op consumentenuitgaven in 2017
  • Sector kampt met hogere kosten voor geïmporteerde goederen
  • Meer betalingsachterstanden en insolventies verwacht in 2017

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen VK 2017 overzicht

In 2016 liet de Britse non-food detailhandel een verdere groei optekenen, dankzij een sterke stijging van de particuliere consumptie (+2,8%). De voorbije jaren waren consumentenbestedingen de motor van de Britse economische groei, ondersteund door een relatief hoge werkgelegenheid en lage inflatie. Volgens het Britse Bureau voor de Statistiek (ONS) is de verkoop in de non-food detailhandel in december 2016 met 4,3% gestegen op jaarbasis en hebben tal van retailers zeer positieve resultaten geboekt in de kerstperiode. Het bedrag dat aan non-food artikelen werd gespendeerd steeg met 1,2%, terwijl de gemiddelde winkelprijzen met 0,9% stegen. De online verkoop, die ongeveer 15% van de retailuitgaven vertegenwoordigt, deed het opnieuw bijzonder goed, met een stijging van 21,3% op jaarbasis. Hierdoor zullen bedrijven met een meer traditionele, fysieke aanwezigheid ongetwijfeld onder druk komen te staan.

Voor 2017 verwacht men meer uitdagingen voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen, doordat het zwakkere Britse pond een opwaartse druk uitoefent op de prijzen. Ook drukt de onzekerheid over de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU op de investeringsuitgaven. Hierdoor zullen bedrijven waarschijnlijk minder mensen aannemen en zullen de lonen minder snel stijgen; de komende zes maanden zullen de reële lonen naar verwachting gaan dalen, waardoor het besteedbaar inkomen zal verminderen. De hogere inflatie (voor 2017 wordt een stijging van 2,6% verwacht) zal consumptiegoederen duurder maken, wat de consumentenuitgaven en groei van het bbp negatief zal beïnvloeden. Verwacht wordt dat de particuliere consumptie in 2017 met slechts 1,6% zal stijgen en dat de omzetgroei van de Britse detailhandel tot 0,6% zal vertragen, na een stijging van 2,5% in 2016.

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen VK 2017 BBP

Wegens de hogere kosten voor geïmporteerde goederen als gevolg van de waardevermindering van het Britse pond, zijn retailers al begonnen hun toeleveringsbronnen voor grondstoffen en de prijzen van hun artikelen te heroverwegen. Echte groei boeken ondanks de hogere prijzen, terwijl de invoerkosten worden doorberekend aan de klanten, zal de grootste uitdaging voor retailers zijn. In januari 2017 stegen de meubelprijzen met 2,5% tot hun hoogste niveau in vijf jaar. Gelet op de goede markt van de voorbije jaren, verwacht men dat prijsstijgingen de komende 12 maanden een negatieve invloed zullen hebben op de meubelverkoop. Tegelijkertijd zal de verkoop van huishoudelijke apparaten naar verwachting ook lijden onder de stijgende invoerprijzen, al is nog niet duidelijk in welke mate, gezien de uitdaging voor retailers om hun prijzen competitief te houden.

In 2016 zorgden abnormale weersomstandigheden voor lange kortingsperioden in winkels, wat bijdroeg tot de margedruk; men verwacht dat dit ook het geval zal zijn in 2017. Daarbovenop zal het nationale leefbare loon in april 2017 worden verhoogd tot GBP 7,50 per uur voor mensen van 25 en ouder. Aangezien veel fysieke retailers sterk afhankelijk zijn van personeel met een laag loon, zouden die hogere loonkosten hen ertoe kunnen aanzetten om hun kostenbasis en winkelportefeuilles te herzien, door winkels te sluiten die de kosten niet langer dekken of die onvoldoende rendabel zijn om open te houden.

Betalingen in de detailhandel in duurzame consumptiegoederen gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Hoewel we voor de nabije toekomst geen sterke toename van het aantal betalingsachterstanden verwachten, is een lichte stijging wegens de komende uitdagingen vrij waarschijnlijk. Aangezien de concurrentie in de Britse detailhandel groot blijft en gelet op de stijgende kosten, de veranderende winkelpatronen (dat wil zeggen grotere  prijsgevoeligheid en een groeiend marktaandeel voor de online verkoop) en de lagere consumentenbestedingen, zullen insolventies zich blijven voordoen. Door de toenemende economische onzekerheid verwachten we zelfs een lichte stijging.

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen VK 2017 table 2

We handhaven een neutraal acceptatiebeleid voor het segment duurzame consumptiegoederen en blijven de ontwikkelingen in deze sector regelmatig opvolgen, door zoveel mogelijk contact te onderhouden met kopers, vooral zij die sterk afhankelijk zijn van buitenlandse grondstoffen, die een grote winkelportefeuille hebben, die een zware schuldenlast torsen en wiens financiële prestaties verslechteren. Retailers zijn over het algemeen bereid om vertrouwelijke financiële informatie te verstrekken, zodat we een goed gefundeerde en weloverwogen beslissing kunnen nemen.

De seizoensgebondenheid blijft een belangrijke factor in de Britse detailhandel, vooral rond de kerstperiode. Daarom moedigen we onze klanten actief aan om ruim van te voren rekening te houden met seizoenspieken; zo kunnen we ervoor zorgen dat wij in hun vraag kunnen voorzien.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.