Market Monitor Staal Metaal Verenigde Staten 2018

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Metaal,
  • Staal

27 nov 2018

Nadat Washington in het voorjaar van 2018 invoerheffingen had opgelegd op de invoer van staal en metaal, volgde er een prijsaanpassing op de Amerikaanse markt.

  • Invoerheffingen op staal en metaal schaden bepaalde segmenten
  • Belangrijkste afnemers gaan te maken krijgen met hogere prijzen
  • Een lichte stijging van het aantal insolventies in 2019 kan niet
    worden uitgesloten

 

 

Market Monitor Staal VS 2018 - overzicht

 

 

Volgens de World Steel Association steeg de Amerikaanse staalproductie met respectievelijk 4,0% in 2017 en in de periode januari- augustus 2018. De Amerikaanse vraag naar staal stijgt naar verwachting met 3% in 2018 en met 2% in 2019, na een daling
van 6,4% in 2017. Vorig jaar profiteerden Amerikaanse staal- en metaalbedrijven van belastingverlagingen, waardoor bedrijven hun infrastructuur konden uitbreiden en meer konden investeren.

Nadat Washington in het voorjaar van 2018 invoerheffingen had opgelegd op de invoer van staal en metaal, volgde er een prijsaanpassing op de Amerikaanse markt. Hierdoor stegen de inkomsten en winstgevendheid van Amerikaanse staal- en metaalproducenten, doordat in de VS geproduceerd staal en metaal nu goedkoper is dan geïmporteerde producten.

 

 

Market Monitor Staal VS 2018 - ijzer

 

 

Dat gezegde zijnde beginnen mid-level producenten, kleinere dienstencentra voor staal en metaal en eindgebruikers - afhankelijk van hun internationale inkoop - de druk op hun cashflow en winstmarges te voelen door de achterstand van hun werkkapitaal als gevolg van de hogere prijzen (vooral voor staal en aluminium). De nieuwe heffingen hebben producten uit Amerikaans staal en metaal tot de ‘eerste keuze’ gemaakt voor aankopen, maar tegelijk bieden tal van buitenlandse producenten gespecialiseerde producten aan die niet gemakkelijk te verkrijgen zijn in de VS. Historisch gezien zijn in de VS gemaakte stalen en metalen voorwerpen duurder om te maken dan geïmporteerde producten.

Dit betekent dat veel Amerikaanse bedrijven die staal/metaal verhandelen of verwerken, de bijkomende heffingen of hogere prijzen moeten betalen voor binnenlandse producten, terwijl ze die niet kunnen doorrekenen aan hun klanten/eindafnemers op korte termijn, vanwege lopende contracten. Zelfs na afloop van die contracten in 2019 blijft de mogelijkheid om hogere kosten voor geïmporteerde producten door te rekenen aan eindafnemers het grootste risico voor bedrijven die staal- en metaalproducten invoeren.

 

 

Market Monitor Staal VS 2018 - industrie

 

 

Het probleem in verband met staal- en metaalheffingen kan een nadelige invloed hebben op de Amerikaanse economie zelf, vooral op grote afnemers van staal/metaal zoals de auto-industrie, de bouwsector en de sector van de duurzame consumptiegoederen (grote keukenapparatuur zoals koelkasten en ovens). Al deze segmenten zijn sterk afhankelijk van producten uit staal en metaal (vooral aluminium), die vaak in het buitenland worden aangekocht. Die prijsstijgingen als gevolg van de heffingen niet doorrekenen zou nadelig zijn voor de financiële prestaties van bedrijven, terwijl de vraag zou dalen wanneer ze wel worden doorgerekend aan de eindconsument. Zo verwacht men bijvoorbeeld dat de autosector waarschijnlijk minder nieuwe modellen zal produceren als gevolg van de daling van de vraag door hogere eindprijzen. Hogere staal- en metaalprijzen kunnen een vertragend effect hebben op nieuwbouwprojecten. Om hun budgetdoelen te halen kunnen financiers en bouwers de omvang van projecten verkleinen.

De gemiddelde betalingsduur in de Amerikaanse staal- en metaalsector blijft 30-45 dagen voor binnenlandse bedrijven en 60-90 dagen voor buitenlandse bedrijven. In 2017 daalde het aantal betalingsachterstanden en wanbetalingen, dankzij de betere prestaties vorig jaar.

Maar nu de invoerheffingen gevolgen beginnen hebben voor bepaalde segmenten, kan niet worden uitgesloten dat het aantal insolventies bij staal- en metaalbedrijven de komende maanden licht zal stijgen, vooral wanneer kleine spelers zich de prijsverhoging voor heffinggerelateerde producten niet kunnen veroorloven.

 

 

Market Monitor Staal VS 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

Ons acceptatiebeleid voor de staal- en metaalsector is over het algemeen neutraal. Hoewel bedrijven zoals staalfabrieken en recyclingbedrijven profiteren van de invoerheffingen, hebben handelaren, dienstencentra en verwerkers van staal en metaal het moeilijk om de hogere kosten te verteren, die ze voorlopig niet kunnen doorrekenen aan eindklanten.

Elke koper moet dan ook afzonderlijk worden bekeken. We proberen een duidelijk beeld te krijgen van de binnenlandse/internationale inkomstenspreiding van elke koper en de dynamiek van de toeleveringsketen.

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.