Market Monitor Machines Verenigde Staten 2018

Market Monitor

 • Verenigde Staten
 • Machines/Engineering

13 nov 2018

Vergeleken met andere Amerikaanse sectoren is het aantal insolventies in de machinesector laag.

 • Sinds 2015 heeft de omzet van de Amerikaanse sector voor technische diensten zich hersteld, na enkele jaren gedaald te zijn; de toegenomen liquiditeit op de financiële markten gaf de uitgaven voor nieuwbouw immers een duwtje in de rug. De voorbije 12 maanden zijn de winstmarges van bedrijven gestegen. Men verwacht dat ze stabiel zullen blijven in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019. De toegevoegde waarde van de Amerikaanse machine-/technische sector groeit naar verwachting met 7,2% in 2018 en met 4,5% in 2019.
   
 • Market Monitor Machines VS 2018 - sectorFabrikanten van bouwmachines blijven profiteren van de hoge economische groei in de VS en de nog altijd solide prestaties van de binnenlandse bouwsector. In 2018 en 2019 zal
  de vraag naar technische kwaliteitsproducten zeer groot blijven in de meeste industriële segmenten. 
   
 • Hoewel machinefabrikanten die actief zijn in de segmenten olie/gas of mijnbouw te lijden hadden onder lagere kapitaaluitgaven voor de aankoop van machines en apparatuur in
  2016 en 2017, zorgden hogere olie- en gasprijzen voor een bescheiden herstel van de kapitaaluitgaven sinds het einde van vorig jaar.
   
 • Market Monitor Machines VS 2018 - prestatievooruitzichtenDeze kapitaalintensieve sector is over het algemeen sterk afhankelijk van bankleningen en Amerikaanse banken zijn in principe bereid om leningen te verstrekken aan de sector. De gemiddelde betalingstermijn in de Amerikaanse machinesector is 30 dagen. Betalingstermijnen kunnen echter langer zijn doordat kapitaalgoederen duurder kunnen zijn. Het betalingsgedrag was de voorbije twee jaar goed, met een vrij laag aantal wanbetalingen. Voor de komende zes maanden wordt een verdere daling hiervan verwacht.
   
 • Vergeleken met andere Amerikaanse sectoren is het aantal insolventies in de machinesector laag. Het aantal faillissementen daalde in de eerste helft van 2018 en zou de komende 12 maanden moeten afvlakken, in lijn met de algemene ontwikkeling van het aantal insolventies in de VS.
   
 • Wegens het vrij gematigde kredietrisico hanteren we een over het algemeen open acceptatiebeleid voor de Amerikaanse machinesector. Toch is enige voorzichtigheid geboden met betrekking tot machinefabrikanten die afhankelijk zijn van de olie-/gas- en mijnbouwindustrie, vanwege de mogelijke marktimpact van de volatiele energieprijzen en
  het toegenomen belang van milieuvriendelijke en duurzame energiebronnen.

 

 

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.