Market Monitor ICT Verenigde Arabische Emiraten 2018

Market Monitor

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Electronica/ICT

12 jun 2018

Ondanks het herstel van de ruwe-olieprijs in 2018 blijven de economie en discretionaire uitgaven, met inbegrip van het ICT-segment, een neerwaartse druk ondervinden.

 • Market Monitor ICT VAE 2018 - ICT
  De ICT-waardeketen in de VAE omvat verkopers, distributeurs,detailhandelaren in energie, wederverkopers en andere kleine detailhandelaren; er is geen verwerkende industrie. De meeste verkopers en distributeurs bevinden zich in de vrijhandelszones van Dubai en herdistribueren in heel het Midden-Oosten.
   
 • Ondanks het herstel van de ruwe-olieprijs in 2018 blijven de economie en discretionaire uitgaven, met inbegrip van het ICT-segment, een neerwaartse druk ondervinden. Volgens BMI zal in 2018 naar schatting USD 235 miljard worden uitgegeven aan ICT in het Midden-Oosten - een lichte stijging ten opzichte van 2017.
   
 • De ICT-markt in de VAE wordt nog altijd gekenmerkt door zware concurrentie, marges van minder dan 10%, lage toetredingsbarrières, een gebrek aan ondersteuning door de banken en een stagnerende groei in deelsegmenten zoals pc’s en desktops. De heffing van nieuwe belastingen en accijnzen op bepaalde duurzame consumptiegoederen en IT-producten in India en de politieke instabiliteit in het Midden-Oosten had negatieve gevolgen voor de algemene vraag naar ICT-producten.
   
 • Market Monitor ICT VAE 2018 - vooruitzichten
  Sinds 2015 is het aantal betalingsachterstanden en wanbetalingen sterk gestegen, net als het aantal weglopers door cashproblemen in deze sector. Ondanks tekenen van stabilisering sinds de tweede helft van 2017 blijft de sector fragiel en volatiel; in 2018 krimpen de winstmarges van bedrijven naar verwachting verder. Een van de hoofdredenen voor het toegenomen aantal wanbetalingen blijft het gebrek aan steun door de banken, onder de vorm van verminderde of voorzichtige leningen. De vooruitzichten voor het aantal betalingsachterstanden en insolventies in 2018 blijven somber.
   
 • We handhaven een voorzichtige en selectieve aanpak voor kopers in de ICT-sector in de VAE, vooral voor groothandelaren en detailhandelaren, die zwaar te lijden hadden onder een lagere vraag, zware concurrentie en slechtere marges.
  We blijven bijzondere aandacht besteden aan distributeurs en wederverkopers die naar politiek risicovolle landen in het Midden-Oosten en Afrika exporteren. Wat de telecommunicatiesector betreft, handhaven we een voorzichtige aanpak
  voor kleine spelers. In ieder geval zijn de beschikbaarheid van de recentste gecontroleerde financiële cijfers en de geüpdatete handelservaring belangrijke vereisten voor bedrijfsevaluaties in de ICT-sector.

Dynamicline

(Image) (NL) MM ICT 2018

 

Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.