Market Monitor Bouw 2017 - Australië

Market Monitor

  • Australië
  • Bouw

14 feb 2017

In 2016 bleef de Australische bouwsector kampen met beperkte investeringen in de mijnbouw en aanverwante projecten.

  • De activiteiten op het vlak van woningbouw namen echter sterk toe, terwijl de nadruk steeds minder op mijnbouw wordt gelegd.
  • In 2017 zou de woningbouw verder moeten toenemen, alvorens uiteindelijk te vertragen en af te nemen in 2018-2019, met een verwachte daling van 6%.
  • Voor het segment niet-woningbouw en commerciële bouw verwacht men een bescheiden herstel, dankzij de toegenomen particuliere vraag, verdere groei van de bouw van appartementen en toenemende activiteiten in de commerciële en infrastructuursectoren. Ook de activiteiten op het vlak van technische bouw zouden moeten toenemen, grotendeels dankzij de telecommunicatiesector, als gevolg van de groeiende investeringen in het National Broadband Network (NBN), naast grote spoor- en wegenprojecten.
  • Het is belangrijk rekening te houden met regionale verschillen. Terwijl men vanaf 2017-2018 bijvoorbeeld meer investeringen in de woningbouw verwacht voor New South Wales, zijn de groeivooruitzichten minder goed voor Queensland en West- en  Zuid-Australië.
  • Betalingen in de bouwsector gebeuren na gemiddeld 90- 120 dagen en het aantal wanbetalingen blijft groot.
  • Ons acceptatiebeleid blijft voorzichtig, vooral voor kleine bedrijven, het mijnbouwsegment en de markten West-Australië en Queensland in het algemeen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.