Market Monitor - Focus op chemische sector - Italië

Market Monitor

  • Italië
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

In 2015 zou de Italiaanse chemische sector met 1,4% groeien, door een stijging van de export (van 3,2%) en de eerste tekenen van een betere binnenlandse vraag (stijging van1,3%) na 4 jaar recessie.

Marktprestaties in een oogopslag

Italië

  • Verdere groei verwacht in 2015
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 85 dagen
  • Nog altijd grotere risico’s voor bedrijven die afhankelijk zijn van de bouw

De Italiaanse chemische sector is de op twee na grootste in Europa (na Duitsland en Frankrijk) en vertegenwoordigt 1,3% van het Italiaanse bbp. In 2014 bedroeg de productie meer dan € 52 miljard (€ 81 miljard met farmaceutica erbij). De sector telt meer dan 2.800 bedrijven, waarvan 36% buitenlandse aandeelhouders hebben, 25% middelgrote Italiaanse bedrijven zijn (met een omzet van meer dan €100 miljoen) en 39% kleine en middelgrote bedrijven zijn.

In 2014 groeide de Italiaanse chemische sector met 1%, meer dan de Italiaanse verwerkende nijverheid in zijn geheel. De deelsectoren lieten verschillende trends optekenen, met een bevredigende groei voor fijne en gespecialiseerde chemicaliën (tot 2,3%). Dat compenseerde de matige daling op het vlak van basischemicaliën (daling van 0,9%). De export steeg met 1,4% tot € 26,2 miljard in 2014. Deze groei was vooral te danken aan de vraag op de Europese markt (stijging van 2,8%), terwijl de export buiten Europa met 0,9% daalde.

In 2015 zou de Italiaanse chemische sector met 1,4% groeien, door een stijging van de export (volumestijging van 3,2%) en de eerste tekenen van een betere binnenlandse vraag (stijging van 1,3%) na 4 jaar recessie. Ook de winstmarges zouden erop vooruitgaan in 2015.

Betalingen in de Italiaanse chemische sector gebeuren na gemiddeld 85 dagen. In 2014 waren er maar weinig betalingsachterstanden en insolventies; dat zou ook in 2015 het geval zijn.

Het volume wanbetalingen is veruit beter dan het Italiaanse bedrijfsgemiddelde. De bedrijven uit de sector hebben doorgaans een lage schuldenlast en banken zijn bereid om leningen toe te kennen.

Ons acceptatiebeleid voor de Italiaanse chemische/farmaceutische sector blijft over het algemeen soepel: vooral voor farmaceutische bedrijven, omwille van hun betere betalingshistoriek. We blijven de chemische sector van nabij opvolgen, door op mogelijke wanbetalingen te anticiperen en de beter presterende deelsectoren te identificeren. Aan deelsectoren en bedrijven die afhankelijk zijn van de bouw, bouwmaterialen, duurzame consumptiegoederen en meubelen moet men echter bijzondere
aandacht blijven besteden, gezien het nog altijd bescheiden herstel dat voor de Italiaanse economie verwacht wordt. De zwakke vraag en het risico op overcapaciteit zou hier tot grotere insolventierisico’s
kunnen leiden.

Om de kredietwaardigheid van een bedrijf goed in te schatten houden we rekening met: de meest recente jaarrekeningen, waaronder tussentijdse rekeningen; de leeftijd van het bedrijf; zijn vermogen om een teruglopende verkoop en marges op te vangen met eigen middelen en/of een gezonde financiële structuur en om stijgingen van de grondstoffenprijzen op te vangen of door te rekenen, alsook met zijn betalingspatroon. Wanneer we een restrictieve acceptatiebeslissing moeten nemen, zullen we ons standpunt volledig toelichten aan onze klanten en hun verkoopstrategie helpen plannen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.