Landenrapport Verenigd Koninkrijk 2017

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

De groei van het Britse bbp zal waarschijnlijk vertragen tot 1,6% in 2017 en 1,2% in 2018.

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - Overzich

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - Voouitzichten

De insolventieomgeving

Stijging van het insolventiepeil in 2016

In 2016 noteerde de UK Insolvency Service een stijging van 15% in vergelijking met het jaar daarvoor voor het aantal verplichte vereffeningen en vrijwillige vereffeningen door schuldeisers in Engeland en Wales, met 14.810 vastgestelde gevallen. Deze stijging was echter voornamelijk te wijten aan de gewijzigde regelgeving rond invorderbare uitgaven, die in het vierde kwartaal van 2016 leidde tot het faillissement van bijna 1.800 dienstverleners aan particulieren. Zonder deze dienstverlenende bedrijven mee te rekenen bedroeg de stijging jaar-op-jaar 1%. Gezien het uitzonderlijk hoge insolventiepeil in 2016 wordt voor 2017 een daling van 7% verwacht. Dit zou het gevolg zijn van een statistische aanpassing en niet van een economische heropleving aangezien bepaalde sectoren meer faillissementen zullen kennen door de huidige onzekerheid over de Brexit.

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Groeivertraging verwacht in 2017

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - BBPOok na het Brexit-referendum in juni 2016 is de Britse economie veerkrachtig gebleken. Vorig jaar liet ze een groei van 2% noteren. De consumentenuitgaven zijn de motor geweest van de economische opleving, waarin ook het relatief hoge werkgelegenheidspercentage een rol heeft gespeeld.

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - ConsumentenprijzenTot dusver houdt deze opleving aan, maar stijgende inflatie door het zwakke pond en de toenemende onzekerheid rond de onderhandelingen met de EU zullen zich waarschijnlijk laten voelen in de consumptie van de huishoudens in 2017. Investeringen zullen een groeivertraging kennen door gestegen onzekerheid over het verloop van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (de Britse regering heeft in maart 2017 artikel 50 ingeroepen en zo de onderhandelingen met de EU over een uittreding formeel in gang gezet). Tezelfdertijd is de verwachting dat de export in 2017 zal aantrekken, geholpen door de sterkere internationale concurrentiepositie als gevolg van het zwakkere pond. De groei van het Britse bbp zal waarschijnlijk vertragen tot 1,6% in 2017 en 1,2% in 2018. Ondanks de groeiende inflatie houdt de Bank of England voorlopig
vast aan een rentevoet van 0,25%.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.