Market Monitor - Focus op staal & metaal - Nederland

Market Monitor

  • Nederland
  • Metaal,
  • Staal

10 sep 2015

De insolventiecijfers zijn in 2014 gedaald en zullen naar verwachting afvlakken in 2015. Het aantal insolventies in dit segment ligt vrij laag.

  • De Nederlandse staal- en metaalsector is sterk afhankelijk van de binnenlandse economische ontwikkeling, en dan vooral de prestaties van de bouwsector. De sector profiteert sinds 2014 dan ook van de economische opleving in Nederland. Zowel de omzetten als de investeringen zijn gestegen en zullen naar verwachting verder stijgen in 2015. De productie groeide met 1,8% in 2014.
  • De winsten van staal- en metaalbedrijven zijn vorig jaar gestegen en zullen dit jaar naar verwachting afvlakken. De concurrentie blijft echter fel en veel bedrijven zitten nog steeds met grote voorraden, die ze met langlopende schulden financieren. Bestaande bankfaciliteiten worden meestal verlengd, maar sommige staal-/metaalbedrijven hebben nog steeds moeite om nieuwe leningen te verkrijgen.
  • Het betalingsgedrag is tamelijk stabiel en verwacht wordt dat het aantal meldingen van niet-betaling dit jaar verder zal afnemen dankzij het economisch herstel. Met gemiddeld 90 dagen zijn de betalingstermijnen echter vrij lang in vergelijking met andere sectoren.
  • De insolventiecijfers zijn in 2014 gedaald en zullen naar verwachting afvlakken in 2015. Het aantal insolventies in dit segment ligt vrij laag.
  • Op basis van het economische herstel en de betere prestaties van de sector hebben we ons acceptatiebeleid in de loop van 2014 versoepeld. We blijven afnemers echter nauwlettend volgen, wat nog steeds nodig is gezien het zeer concurrerende ondernemingsklimaat. Dat laatste kan ertoe leiden dat sommige staal-/metaalbedrijven hun marges zullen zien krimpen of zelfs contracten/orders zullen verliezen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.