Landenrapport Oostenrijk 2017

Landenrapport

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Het Oostenrijkse bbp is in 2016 met 1,4% gestegen. Volgens prognoses zal dit onder invloed van zowel de binnenlandse consumptie als de export in 2017 met 1,9% toenemen.

Landenrapport Oostenrijk WE 2017 - OverzichtLandenrapport Oostenrijk WE 2017 - Vooruitzichten

De insolventieomgeving

Het aantal faillissementen gaat weer omhoog
Na een daling gedurende drie opeenvolgende jaren is het aantal bedrijven dat in 2016 failliet ging opnieuw gestegen, met 1,5%. Verwacht wordt dat dit cijfer in 2017 verder zal toenemen (met 3%).

Landenrapport Oostenrijk WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Landenrapport Oostenrijk WE 2017 - BBP

Hogere groei verwacht in 2017

Het Oostenrijkse bbp is in 2016 met 1,4% gestegen. Volgens prognoses zal dit onder invloed van zowel de binnenlandse consumptie als de export in 2017 met 1,9% toenemen. Geholpen door een dalende werkloosheid zal de particuliere consumptie met 1,9% groeien.

 

Landenrapport Oostenrijk WE 2017 - Reële particuliere consumptie

Naar verwachting zal de stijgende vraag in de eurozone en op overzeese markten de export ten goede komen. Verwacht wordt dat de inflatie in 2017 meer dan 2% zal toenemen; in 2016 bedroeg de inflatiestijging 0,9%.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.