Landenrapport Colombia 2018

Landenrapport

 • Colombia
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

17 apr 2018

De particuliere consumptie, investeringen en industriële productie nemen weer toe en het bbp zal naar verwachting met 2,5% groeien in 2018.

 

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) kerncijfers Colombia landenrapport 2018(Image) (NL) vooruitzichten Colombia landenrapport 2018

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider: President Juan Manuel Santos (sinds augustus 2010; herkozen in 2014)
Bevolking: 49,3 miljoen (naar schatting)

Een allesomvattend maar nog altijd omstreden vredesakkoord

Na jaren van onderhandeling werd in december 2016 eindelijk een vredesakkoord getekend tussen de Colombiaanse regering en de belangrijkste guerrillabeweging FARC. In augustus 2017 overhandigde de gedemobiliseerde FARC zijn laatste wapens aan een VN-delegatie en liet de overheid formeel het doek vallen over het 52 jaar oude gewapende conflict. Sinds 1 september is de FARC actief als politieke partij, die zich aan de linkerzijde van het politieke spectrum bevindt. In 2018 heeft de overheid de onderhandelingen met de minder talrijke guerrillabeweging Ejército de Liberación Nacional (ELN) opgeschort na verschillende bomaanslagen. De bedoeling is echter dat de onderhandelingen in de toekomst weer worden opgestart.

Toch is er nog een lange weg te gaan in het vredesproces. De kans bestaat dat ex-guerrillastrijders van de FARC zich moeilijk in de maatschappij kunnen integreren en bovendien zijn sommige delen van het vredesakkoord nog gecontesteerd. De conservatieve partijen zijn versterkt uit de congresverkiezingen van maart 2018 gekomen. Die partijen zijn tegen een aantal sleutelelementen van het vredesakkoord (o.a. onschendbaarheid voor ex-leden van de FARC).

In mei 2018 komen de presidentsverkiezingen eraan. De verkiezingsuitslag zal de toekomst van het vredesproces sterk beïnvloeden. Tegelijkertijd wordt verwacht dat het conservatieve economische beleid van de zittende regering wordt voortgezet, ongeacht de uitslag.

Economische situatie

Economisch herstel vanaf midden 2017

(Image) (NL) bbp Colombia landenrapport 2018

In de tweede helft van 2017 begon de economische groei weer te versnellen, dankzij externe stimulerende factoren (hogere olie- en grondstofprijzen) en dankzij het lonende monetair beleid. De particuliere consumptie, investeringen en industriële productie nemen weer toe en het bbp zal naar verwachting met 2,5% groeien in 2018. De inflatie is afgenomen in 2017 en daalt naar verwachting verder in 2018. Op die manier heeft de Centrale Bank meer ruimte om rentetarieven te verlagen ten bate van de economische expansie.

Een gezond economisch beleid heeft er de afgelopen jaren toe bijgedragen dat de rentabiliteit en economische veerkracht verbeterd zijn. De belastinghervormingen van 2016, waaronder de verhoging van btw van 16% tot 19% en een vereenvoudiging van het belastingstelsel, werpen hoe langer hoe meer hun vruchten af. De meeste staatsschulden zijn binnenlands en op lange termijn gefinancierd, tegen vaste rente.

(Image) (NL) inflatie Colombia landenrapport 2018

De buitenlandse economische positie van Colombia blijft stevig. Ongeveer 60% van de buitenlandse schulden van Colombia is voor de rekening van de overheid. Hoewel de buitenlandse schuld en de debt-serviceratio’s zijn toegenomen sinds 2014 ten gevolge van de muntdevaluatie en lagere exportinkomsten, zullen de schuld en de ratio’s naar verwachting weer afnemen in 2018. Risico’s worden beperkt met behulp van hedging. Dankzij stabiele ‘investment grade’-ratings en een uitstekende betalingsgeschiedenis heeft Colombia bovendien vrije toegang tot de internationale kapitaalmarkten.

(Image) (NL) vaste activa Colombia landenrapport 2018

De internationale liquiditeitspositie is gezond; de deviezenreserves dekken ongeveer tien maanden import en de vraag naar financiering door het buitenland. De officiële reserves worden gesteund door een preventieve flexibele kredietlijn van het IMF. Deze kredietlijn biedt een betere waarborg tegen verhoogde externe risico’s, aangezien Colombia gevoelig blijft voor een onzeker beleggerssentiment, ten gevolge van een vrij grote instroom aan portfolio-investeringen (180% van de officiële reserves). De flexibele wisselkoers fungeert daarnaast als schokdemper, ondersteund door een beperkte dollarisering van de economie en een bescheiden buitenlandse schuld. In 2018 wordt een geleidelijke waardevermindering van de peso verwacht, afhankelijk van de timing en snelheid van verhogingen van de Amerikaanse rentetarieven.

Dankzij het vredesakkoord met de FARC zou het tussentijdse groeitempo kunnen versnellen via investeringen in voormalige conflictgebieden en in het verbeterde consumentenvertrouwen. Ondanks de aanzienlijke economische vooruitgang de afgelopen jaren, kent Colombia echter nog steeds een hoge armoede- en ongelijkheidsgraad, vooral in de landelijke gebieden. Om duurzame economische groei op lange termijn te bereiken, zijn banengroei, sociale hervormingen en een verbetering van de infrastructuur nodig.

Dynamicline
(Image) (NL) Voorpagina Landenrapport Zuid-Amerika 2018

 

Download icoon

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.