Griekenland: hoopvolle signalen voor sommige sectoren?

Economisch Onderzoek

  • Griekenland
  • Chemie/Farmacie,
  • Bouw,
  • Financiële diensten,
  • Voeding

06 jul 2017

Het Griekse bbp liet in 2016 een gematigd herstel van de groei zien van 0,3% en deze zal naar verwachting toenemen tot 2,7% in 2017.

  • In 2017 trekt het Griekse bbp aan, maar de economische situatie blijft fragiel.
  • Een aantal sectoren profiteert naar verwachting van het herstel, terwijl andere achterblijven.
  • De faillissementen zullen naar verwachting afnemen in 2017; het insolventieniveau blijft echter hoog.

Aantal sectoren profiteert van het herstel

Op 15 juni zijn de ministers van financiën van de eurozone overeengekomen om Griekenland opnieuw een tranche van 8,5 miljard euro uit het internationale steunpakket toe te kennen. Deze tranche stelt Athene in staat om de schuld van 7 miljard euro aan de Europese Centrale Bank die in juli moet worden afgelost terug te betalen. Betaling is echter nog wel onderhevig aan parlementaire goedkeuring in een aantal landen. Tegelijkertijd blijft de toekomst van het financiële hulpprogramma van 86 miljard euro afhankelijk van overeengekomen, maar zeer omstreden economische hervormingen. De bezuinigingsmaatregelen samen met het huidige reddingsprogramma (bijvoorbeeld hogere belastingen, hogere sociale zekerheidsbijdragen en terugbetaling van schulden) en kapitaalcontroles beperken de economische groei.

Het Griekse bbp liet in 2016 evenwel een gematigd herstel van de groei zien van 0,3% en deze zal naar verwachting toenemen tot 2,7% in 2017, ervan uitgaand dat het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) financieringsprogramma volledig wordt geïmplementeerd. De economische groei zal in 2017 gedreven worden door toenemende investeringen, hogere particuliere consumptie (dankzij een afname van de werkloosheid, die niettemin met 21% erg hoog blijft) en een aantrekkende export.

Sectoren zoals toerisme, de voedingsindustrie, verpakkingen en (internationaal) transport zullen dit jaar naar verwachting uit het dal klimmen en groei noteren. Verwacht wordt dat zowel de export van landbouwproducten (olijfolie, groenten, fruit, etc.) als die van aardolie, farmaceutische en aluminium producten zullen toenemen. Al deze sectoren zullen kunnen profiteren van de hogere buitenlandse vraag en de verbeterde internationale concurrentiepositie in vergelijking met een aantal andere Zuid-Europese landen zoals Portugal en Spanje. De situatie voor sectoren zoals de bouw, bouwmaterialen, textiel en de financiële sector (banken) blijft echter gespannen.

Afname van de faillissementen verwacht in 2017

De Griekse bankensector blijft last houden van een hoog percentage niet-presterende leningen (NPL) van ongeveer 37% van de totale leningenportefeuille. De moeilijke situatie waar de Griekse banken zich in bevinden trekt een wissel op het verstrekken van leningen, die nodig zijn om de dynamiek van de particuliere sector te vergroten. Het afboeken van slechte leningen gaat tot dusverre traag en recent aangenomen insolventie-wetgeving (die bijvoorbeeld het verkopen van NPL’s mogelijk maakt) moet nog worden geïmplementeerd. De kredietgroei die hard nodig is om de economische groei te ondersteunen, blijft gematigd in 2017 en 2018 (verwachte kredietgroei bedraagt respectievelijk 0,7% en 2,1%). Deze vooruitzichten zijn dan zelfs nog redelijk optimistisch, aangezien de veronderstelling is dat kapitaalcontroles snel worden afgeschaft en de resterende tranches uit het steunpakket volgens schema worden uitbetaald.

De betalingsachterstanden zijn in 2016 afgenomen ten opzichte van 2015. Voor 2017 wordt echter geen grote verbetering verwacht. Vanwege het gematigde economische herstel zullen de bedrijfsfaillissementen met naar verwachting 2% afnemen, nadat ze sinds 2008 onafgebroken zijn toegenomen. Het insolventieniveau blijft echter meer dan vijf keer zo hoog als voor de crisis (i.e. voor 2008). Sectoren zoals voeding en IT/elektronica zullen dit jaar naar verwachting een recordafname in het aantal faillissementen laten zien, terwijl insolventies in de bouw, textiel en machine-industrie naar verwachting hoog zullen blijven, zonder uitzicht op verbetering.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.