Begrippenlijst

De Atradius begrippenlijst is bedoeld als snel naslagwerk ter verklaring van veel voorkomende termen en begrippen.

Deze lijst zal de polisvoorwaarden en –bepalingen echter nooit vervangen.

Business_event

 

A

Accreditief

Een accreditief of L/C (Letter of Credit) is een schriftelijke verbintenis van een bank (de accreditief openende bank) die op verzoek van de debiteur met u wordt aangegaan. In het accreditief is vastgelegd dat er betaling zal worden verricht op een in het accreditief bepaald moment mits is voldaan aan alle voorwaarden in het accreditief (bijvoorbeeld op tijd inleveren van de benodigde documenten).

Let u er op dat u een kredietlimiet aanvraagt op de debiteur en niet op de accreditief openende bank. 
 

Achterstallig, achterstalligheid 

Een vordering is onbetaald gebleven waardoor de achterstalligheidtermijn is verstreken. Nieuwe leveranties vallen normaal gesproken niet meer onder de dekking van de polis. Neemt u bij twijfel dan ook altijd contact met ons op om te voorkomen dat uw nieuwe leveranties ongedekt zijn.


Achterstalligheidstermijn

De periode tussen de vervaldag van de factuur en het moment dat de vordering achterstallig wordt. Deze termijn staat in de polis vermeld en is meestal 60 dagen.


Agent

Een lokale contactpersoon die vaak in hetzelfde land is gevestigd als de debiteur. De agent zorgt voor de verkoop aan bestaande en nieuwe debiteuren op rekening en risico van u. Atradius ziet de agent dan ook als een verlengstuk van u en u dient er dan ook voor te zorgen dat de agent de polisvoorwaarden en –bepalingen nakomt.
 

 

Amortisatie 

Het terugbetalen van een vordering wordt uitgesmeerd over de toekomst. Dit kan onder andere gebeuren door in toekomstige vorderingen een deel op te nemen van de eerdere vordering. Voorbeeld: de kostprijs van een machine die plastic bekertjes maakt wordt terugverdiend via een opslag in de verkoopprijs van die bekertjes. 


Atradius

Voortgekomen uit de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. (NCM, 1925) en Gerling-Konzern Speziale Kreditversichering (GKS, 1954), die in 2001 al samen verder gingen als Gerling NCM. Sinds 2004 omgevormd in Atradius.

 


Automatische dekkingsstop

Leveranties die plaatsvinden, of in in het geval van diensten en werkzaamheden, facturen verstuurd nadat er sprake is van automatische dekkingsstop zijn niet gedekt. Er is sprake van automatische dekkingsstop bij achterstalligheid, incasso, insolventie en het intrekken van de kredietlimiet of de beëindiging van de dekking op het land van de debiteur.

 

B

BTW

Belasting toegevoegde waarde. Over de omzet die een ondernemer in Nederland maakt, moet omzetbelasting (btw) worden betaald. Btw die aan de ondernemer in rekening wordt gebracht mag daarvan worden afgetrokken. Er wordt dus belasting betaald over de waarde die men toevoegt: het verschil tussen inkoopprijs (plus onkosten) en verkoopprijs.

Als goederen worden uitgevoerd naar het buitenland en daar worden verbruikt, vallen ze niet onder de Nederlandse omzetbelasting. De omzetbelasting wil namelijk alleen het verbruik in Nederland belasten. In dit geval geldt het zogenaamde nultarief, dus hoeft men geen btw te berekenen.

In de polis is de btw standaard uitgesloten, maar kan worden meeverzekerd.

 

C

Cheque

Een schriftelijke, onvoorwaardelijke opdracht aan een bank om direct het genoemde bedrag te betalen aan de begunstigde. Risico met cheques is dat de betaling kan worden teruggedraaid door de bank wanneer debiteur onvoldoende saldo heeft. Zolang dit mogelijk is biedt een cheque u dus geen enkele zekerheid.
 

CILC

Confirmed Irrevocable Letter of Credit, oftewel geconfirmeerd onherroepelijk accreditief. Zie geconfirmeerd onherroepelijk accreditief.

 

Claimdrempel 

Vorderingen tot en met de claimdrempel komen niet in aanmerking voor schadevergoeding. Vorderingen boven de claimdrempel wel. Het bedrag van de claimdrempel staat in de polis genoemd. 


Commercieel risico

Het risico van een verslechtering van de financiële situatie of de kredietwaardigheid van een debiteur, wat leidt tot het niet nakomen van betalingen door of de insolventie van deze debiteur. Dit is dan niet het gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid zoals beschreven bij politiek risico.


Consignatie

U heeft goederen aan debiteur geleverd. Debiteur hoeft deze echter pas te betalen nadat de goederen door debiteur worden verkocht. Eigenlijk is het voor u dus een voorraad die elders wordt aangehouden.


Contractrisico

De periode tussen het sluiten van het contract en ingang van het kredietrisico kan ook onder de dekking van de polis worden gebracht. Wij zullen als zich een gedekte schade-oorzaak voordoet over door u met betrekking tot die order gemaakte kosten en gedane uitgaven vergoeden.

 

D

Debiteur

Het bedrijf aan wie u goederen verkoopt of voor wie u diensten en werkzaamheden verricht en die u daardoor geld is verschuldigd. 


Derde land risico  

Commerciële en politieke risico’s worden gelopen in een ander land dan het land van verzekerde of van de debiteur. Meestal is dit een land via welke de verzendingen lopen of waar de goederen moeten worden geleverd, de diensten worden verleend of de werkzaamheden worden uitgevoerd.


Dispuut

Oftewel geschil. Zie geschil.


DSO

Oftewel days sales outstanding, het gemiddeld aantal dagen dat een vordering uitstaat. Als volgt te berekenen:

(gemiddeld uitstaand saldo * 365 dagen)/omzet

 

E

Eigen risico

Het niet-gedekte deel van een vordering. Dit eigen risico moet door u zelf worden gedragen en mag dus niet aan derden, zoals een bank, worden overgedragen. De reden hiervoor is dat de betrokkenheid van u bij het risico van groot belang is en blijft.


Eigen risico per debiteur

Geeft het bedrag aan dat u bij iedere schadevergoeding zelf moet dragen. Met andere woorden, dit bedrag wordt uiteindelijk van de schadevergoeding afgetrokken. Wat overblijft is voor u. Dit bedrag staat in de polis genoemd.Eigen risico per verzekeringsjaar

Het totaalbedrag van geaccordeerde schadevergoedingen gedurende een bepaalde periode (per verzekeringsjaar) die u zelf moet dragen voordat er wordt uitgekeerd aan u. Dit bedrag staat in de polis genoemd.


Eigendomsvoorbehoud

Een voorwaarde, eventueel al opgenomen in uw verkoop- en leveringsvoorwaarden, die bepaalt dat het eigendom van het product van de verkoper blijft tot het moment dat de verkoper volledige betaling heeft ontvangen.

 

F

Factureertermijn
De periode tussen het leveren of verzenden van de goederen, het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden en het versturen van de factuur daarover.


Faillissement
Door de rechter vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden te betalen. Hierdoor zal er algemeen beslag worden gelegd op het gehele vermogen en alle inkomsten van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeisers. Hierna volgt een liquidatie van het vermogen en de verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers.

Een faillissement moet op een door de wet voorgeschreven manier worden aangevraagd door debiteur zelf één of meerdere schuldeisers. Dit kan alleen als de debiteur niet meer in staat is of weigert een niet betwiste vordering te betalen, ondanks diverse aanmaningen en er daarnaast nog meer vorderingen zijn van andere debiteuren (steunvorderingen).

 

G

Geconfirmeerd onherroepelijk accreditief

Een onherroepelijk accreditief dat door een tweede bank is overgenomen van de accreditief openende bank, dus door die tweede bank wordt gegarandeerd. Bij deze confirmerende bank kan om betaling worden gevraagd.


Gedekte percentage

Geeft het gedeelte van de vordering aan dat wij zullen vergoeden indien er zich een schade bij u voordoet als gevolg van een gedekte schade-oorzaak. U houdt in principe altijd een eigen risico. Het gedekte percentage is daardoor maximaal 90%.


Gedekte schade-oorzaak

Wanneer zo’n oorzaak tot schade leidt, zullen wij een schadevergoeding vaststellen en uitkeren. Als een andere schade-oorzaak zich voordoet dan wij in de polis hebben genoemd, dan zullen wij niet uitkeren. De gedekte schade-oorzaken zijn insolventie, vermoedelijke insolventie en politiek risico.


Gelieerde debiteur

Een debiteur waarbij er onderling sprake is van een (in)direct belang of (in)directe zeggenschap. Hierdoor kan er een situatie ontstaan, dat wij te laat en/of onvoldoende inzage in of informatie over de debiteur krijgen wat ons belang kan schaden. Daardoor is dit standaard uitgesloten van de dekking, tenzij wij dit schriftelijk bevestigen.


Geschil

Debiteur geeft aan het niet eens te zijn met de vordering en betaalt daardoor niet. Of het geschil al dan niet terecht is is niet aan Atradius om te oordelen, daar zal u zelf voor moeten zorgen. Dat kan via een arbiter of desnoods via de rechter. Zolang het geschil niet is opgelost schorten wij de dekking op. Uiteraard kan wel gewoon in de tussentijd aan ons het incasso worden overgedragen.

 

H

Herverzekeren

Atradius brengt de risico’s onder bij derde partijen en zo verzekert zij zichzelf voor situaties dat er veel schades moeten worden uitgekeerd, die de continuïteit in gevaar kunnen brengen.

Voor de herverzekering wordt een herverzekeringspremie betaald, die wordt verdisconteerd in de premie die de verzekerde uiteindelijk betaalt.

 

I

ILC

Irrevocable Letter of Credit, oftewel onherroepelijk accreditief. Zie onherroepelijk accreditief.


Incasso

Een openstaande vordering wordt door een (gerechts)deurwaarder of advocaat namens u bij een debiteur geïnd. Hiervoor worden dan vaak incassokosten in rekening gebracht.


Incassokosten

Kosten die worden gemaakt bij een incasso om een verschuldigde vordering te verhalen op een debiteur. Incassokosten worden allereerst voor zover mogelijk op debiteur verhaald. Wanneer de kosten niet te verhalen zijn moet u deze zelf betalen. Onder de kredietverzekering worden de incassokosten overigens vergoed mits en voor zover uw vordering op de debiteur is verzekerd; zo kunnen incassokosten tegen het gedekte percentage worden vergoed.


Insolventie

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. De meest voorkomende vormen van insolventie zijn faillissement en surseance van betaling.

 

J
 

K

Kredietlimiet
Het bedrag dat het voor Atradius maximaal aanvaardbare risico per Debiteur aangeeft.
Het benodigde bedrag geeft u zelf vooraf op bij de aanvraag. De hoogte van het bedrag moet het verwachte totale uitstaande saldo op de debiteur afdekken (bij kredietrisico), eventueel aangevuld met de kosten van het onderhanden werk (bij contractrisico). Het afgegeven bedrag staat op de kredietlimietbeslissing en in Serv@Net vermeld.
 

Kredietlimietgrens voor onbeoordeelde debiteuren
Geeft het bedrag aan waarvoor u zelf een dekking kunt vaststellen op basis van de in de polis opgenomen Zelfbeoordeling op basis van onbeoordeelde debiteuren. Het bedrag staat in de polis vermeld.
 

Kredietrisico
De dekking van het Kredietrisico gaat bij het leveren van goederen in zodra de goederen zijn verzonden. Verzending wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer u afstand doet van de beschikkingsmacht over de goederen: u kunt er niet meer bij.
Bij het verrichten van diensten of werkzaamheden gaat het kredietrisico in zodra de factuur voor de verleende diensten of de verrichte werkzaamheden is verzonden aan de debiteur.
 

Krediettermijn
De periode na het leveren of verzenden van de goederen, na het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden waarbij facturen uiterlijk na afloop van die periode moeten worden betaald.

 

L

L/C (Letter of credit)

Letter of credit, oftewel accreditief. Zie accreditief.


Langste uitvoeringstermijn

Geeft bij contractrisico dekking de maximale periode aan die mag zitten tussen het sluiten van het contract en het moment dat de kredietrisico dekking ingaat.

 

M

Maximale krediettermijn

De onder de polis langst toegestane periode van krediet (de krediettermijn) aan een debiteur.


Maximum schadevergoeding

Dit is het bedrag dat wij per verzekeringsjaar maximaal zullen uitkeren onder de polis.


Medeverzekerde

Een bedrijf dat in uw polis is opgenomen en naast de u als hoofdverzekerde ook gebruik maakt van de polis. Alle polisvoorwaarden en –bepalingen zijn op de medeverzekerde van toepassing onder uw verantwoording.


Meetperiode

De periode, meestal gelijk aan het verzekeringsjaar, die wordt gebruikt om de resultaten onder de polis (premie- en schadecijfers) vast te stellen.


Minimum premie

Het afgesproken bedrag dat u ons minimaal dient te betalen per verzekeringsjaar, ongeacht de hoogte van de gedeclareerde omzet.


Moratorium

Algemeen uitstel van betaling van schulden, tijdelijke opschorting. Valt onder politiek risico.

 

N

O

Omzetdeclaratie

Een opgave van de gefactureerde omzet waarover de in de polis genoemde premie in rekening wordt gebracht. Indien er een voorschotpremie is betaald wordt het verschil verrekend. Van deze omzet mogen de volgende componenten, indien van toepassing, worden afgetrokken: nul limieten, particulieren, BTW (indien niet verzekerd) en gelieerde debiteuren (intercompany).


Omzetverzekering

De omzet die wordt gerealiseerd met een debiteur is het onderwerp van de verzekering en dient te worden gedeclareerd.


Onherroepelijk accreditief

Wanneer het accreditief is geopend kan deze niet meer worden herroepen (ingetrokken) door de bank of door de debiteur.

 

P

Pandhouder

Een pandhouder komt op de polis nadat wij een door de pandhouder en u getekende pandakte hebben ontvangen. U verpandt dan uw polis bij kredietverstrekking door een financier, die daardoor meer zekerheid krijgt met betrekking tot de financiering. Na de opname van de pandhouder gaan de schadevergoedingen die wij uitkeren naar de pandhouder toe, tenzij deze toestemming geeft om toch rechtstreeks aan u uit te blijven keren. Door de verpanding blijven zij overigens wel rechthebbende en kunnen ze uitgekeerde schadevergoedingen bij u opeisen.


Politiek risico

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. Tot het politiek risico worden de volgende omstandigheden gerekend: moratorium, transferrisico, ontheffing van de betalingsverplichting, oorlog, natuurramp, onmogelijkheid uitvoering contract, intrekking van exportvergunning, wanprestatie overheid.


Premierestitutie/-toeslag

Afhankelijk van de schadequote (het resultaat van schade gedeeld door premie, zie verder bij schadequote) krijgt u premie terug over een verzekeringsjaar of moet u extra premie betalen.


Provenu

Alle bedragen of betalingen in verband met een verlies die door u of ons worden ontvangen na de schadedatum.

Q

R

Rating

Een door Atradius opgesteld verwachtingscijfer tussen 1 en 100 dat de waarschijnlijkheid weergeeft dat een debiteur in de komende 12 maanden niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen. Hoe hoger de rating, des te groter de verwachting dat de debiteur in gebreke zal blijven.

Rembours

Leverantie waarbij betaling zal plaatsvinden tegen overgave van de goederen.

 

S

Schadedatum

De datum waarop het verzekerd verlies wordt vastgesteld of de datum waarop het verzekerd verlies wordt geacht te hebben plaatsgevonden doordat zich een gedekte schadeoorzaak voordoet.


Schadequote

Geeft de verhouding aan tussen de uitgekeerde schade en ontvangen premie. Wordt als volgt vastgesteld: de door ons geaccordeerde schadevergoedingen minus geboekte provenuen in de meetperiode gedeeld door de over de meetperiode verschuldigde premie (exclusief eventuele assurantiebelasting).


Serv@Net

De internettool waarmee u toegang krijgt tot uw polisgegevens, omzet declareert, kredietlimieten en toetsingen aanvraagt, incasso overdraagt en schade aangiftes indient.


Stilzwijgende verlenging krediettermijn

Aan debiteur wordt (stilzwijgend) een langere krediettermijn toegestaan dan op de factuur staat. In de praktijk schuift de vervaldag van de factuur dan op.


Surseance van betaling

Surseance is uitstel van betaling, verleend door de rechtbank, en is bedoeld om de ondernemer die tijdelijk in liquiditeitsproblemen is geraakt, een adempauze te geven. 'Uitstel van executie' wordt tegenwoordig sneller gegeven dan vroeger, omdat de wet is gewijzigd: ook als er alleen uitzicht is op "het tevreden stellen van de crediteuren" wordt surseance door de rechter verleend. Surseance van betaling leidt in de meeste gevallen tot een faillissement.

 

T

Toerekening

Geeft duidelijkheid over hoe er met ontvangen betalingen wordt omgegaan. De polis zal ontvangen bedragen toerekenen aan de oudst openstaande vordering, of, als betalingen worden ontvangen na de schadedatum, “naar rato van ieders aandeel in het verlies”.


Toetsing

Een toetsing is een vereenvoudigde kredietlimietaanvraag. In plaats van een bedrag op te geven waarvoor dekking benodigd is, wordt er via Serv@Net gecheckt of wij wel (toetsing positief) of geen (toetsing negatief) dekking willen verlenen. Door deze eenvoudige opzet zijn de aanvraagkosten ook lager dan bij een kredietlimiet. Het bedrag van de toetsing staat in de polis bij toetsingsgrens vermeld.


Toetsingsgrens

Geeft het bedrag aan waarvoor u een toetsing kunt doen.


Transferrisico

Politieke gebeurtenissen, economische moeilijkheden, deviezentekorten of wettelijke of bestuurlijke maatregelen in het land van de debiteur die de transfer (het overmaken van bedragen in het internationale betalingsverkeer) van de door de debiteur gestorte betalingen verhinderen of vertragen. Valt onder politiek risico.

 

U

Uitgesloten debiteur

Een door Atradius bevestigde debiteur die buiten de verzekering valt. Omzet die wordt gerealiseerd met een uitgesloten debiteur hoeft dan ook niet te worden opgegeven bij de omzetdeclaratie.


Uitgesloten vorderingen

De door Atradius bevestigde vorderingen die buiten de verzekering vallen. Omzet die wordt gerealiseerd met betrekking tot uitgesloten vorderingen hoeft dan ook niet te worden opgegeven bij de omzetdeclaratie.


Uitlooprisico

De dekking van risico’s die zijn begonnen voordat een kredietlimiet is ingetrokken of een polis is beëindigd blijft doorlopen, totdat er is betaald of er zich een gedekte schade-oorzaak voordoet.
 

Uitstel van betaling

De oorspronkelijk overeengekomen vervaldag van een vordering wordt uitgesteld tot een nieuwe datum. Debiteur mag dus later betalen dan oorspronkelijk is afgesproken. De oorspronkelijke overeengekomen vervaldag blijft echter de datum die wordt gebruikt voor de toepassing van de polisvoorwaarden en –bepalingen.

 

V

Vermoedelijke insolventie

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. Wanneer een vordering na het verstrijken van de wachttermijn, vaak 6 maanden, nog niet is betaald, kunt u een claim indienen op basis van vermoedelijke insolventie.
 

Vervaldag, vervaldatum

De dag, datum waarop een factuur uiterlijk betaald moet worden.
 

Verzekerd verlies

Het verlies van u voorzover dit bestaat uit onbetaalde verzekerde vorderingen.
 

Verzekerde vordering

Verzekerde Vorderingen zijn contractueel aan u verschuldigde bedragen :

  • a. door Debiteuren gevestigd in de in het Landenoverzicht vermelde landen en
  • b. die voortkomen uit de in het Polisoverzicht genoemde gebruikelijke bedrijfsactiviteiten en
  • c. die verband houden met tijdens de polislooptijd verzonden goederen, verleende diensten of uitgevoerde werkzaamheden en
  • d. waarvoor u een geldige Kredietlimiet voor de Debiteur heeft en
  • e. waarvoor de met de Debiteur overeengekomen betalingstermijn niet langer is dan de in het Polisoverzicht vermelde maximale krediettermijn, die begint op de factuurdatum, en
  • f. welke voldoen aan de in het Landenoverzicht genoemde dekkingsvoorwaarden voor het land van de Debiteur.
     

Voorschotpremie

Een geschatte premie die vooruit moet worden betaald, voordat bekend is wat de definitieve premie wordt. Nadat de omzet is gedeclareerd kunnen wij de definitieve premie vaststellen en kan er worden verrekend.

 

W

Wachttermijn

Geeft de periode aan waarna u kunt claimen op grond van vermoedelijke insolventie. De periode gaat in op de vervaldag van de oudst openstaande factuur. Staat in de polis genoemd en is standaard 6 maanden. In uitzonderlijke gevallen is deze periode voor bepaalde landen langer. Dit staat dan in uw polis bij het desbetreffende land vermeld.

Wissel

Een wissel of wisselbrief (‘Bill of Exchange’) is een schriftelijke sommatie (opdracht) tot betaling van een schuld. De wissel wordt door de schuldeiser (trekker, = de leverancier) uitgeschreven (getrokken) op de schuldenaar (betrokkene, = de debiteur). De sommatie vermeldt behalve het bedrag ook de wijze en het tijdstip waarop en aan wie er moet worden betaald.

 

X

Y

Z

Zelfbeoordeling op basis van kredietinformatie

U kunt op basis van een kredietinformatie-rapport zelf een kredietlimiet vaststellen. Dat rapport mag geen ongunstige informatie bevatten en dient het benodigde kredietlimietbedrag zonder voorbehoud te rechtvaardigen middels een bedrag of een rating.
U mag op de betreffende debiteur in de 12 maanden voordat de dekking ingaat geen verlies door wanbetaling hebben geleden.

Een kredietlimiet vastgesteld op basis van kredietinformatie-rapporten is geldig voor een periode van 12 maanden gerekend vanaf de datum van het rapport en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de zelfbeoordelingsgrens zoals vermeld in het Polisoverzicht.

Als er op enig moment een kredietlimiet (inclusief een nullimiet) wordt afgegeven door Atradius, vervalt de door de zelfbeoordeling vastgestelde kredietlimiet. Echter, 12 maanden na de datum van de nullimiet kunt u opnieuw dekking opbouwen onder de zelfbeoordeling.
 

Zelfbeoordeling op basis van betalingsinformatie

U kunt zelf een kredietlimiet vaststellen op basis van uw eigen betalingservaring.
De kredietlimiet is dan gelijk aan het totaal van de betalingen die u binnen de achterstalligheidstermijn ontvangen heeft, gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum van dekkingsingang. U mag op de betreffende debiteur in die 12 maanden geen verlies door wanbetaling hebben geleden.

Een kredietlimiet vastgesteld op basis van betalingservaring kan uitsluitend worden gebruikt voor transacties met dezelfde of kortere betalingscondities als de transacties waarop de betalingservaring is gebaseerd en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de zelfbeoordelingsgrens zoals vermeld in het Polisoverzicht.

Als er op enig moment een kredietlimiet (inclusief een nullimiet) wordt afgegeven door Atradius, vervalt de door de zelfbeoordeling vastgestelde kredietlimiet. Echter, 12 maanden na de datum van de nullimiet kunt u opnieuw dekking opbouwen onder de zelfbeoordeling.
 

Zelfbeoordeling op basis van onbeoordeelde debiteuren

Voor debiteuren in landen waarvoor dit is aangegeven in het Landenoverzicht, kunt u zelf een kredietlimiet vaststellen tot het in het Polisoverzicht vermelde bedrag van de kredietlimietgrens voor onbeoordeelde debiteuren.

Voorwaarde is dat u de juiste identiteit van de debiteur heeft vastgesteld en niets negatiefs over de debiteur weet.

Het gedekte percentage wordt verlaagd naar het gedekte percentage voor onbeoordeelde debiteuren zoals vermeld in het Polisoverzicht.

Als er op enig moment een kredietlimiet (inclusief een nullimiet) wordt afgegeven door Atradius, vervalt de door de zelfbeoordeling vastgestelde kredietlimiet. Echter, 12 maanden na de datum van de nullimiet kunt u opnieuw dekking opbouwen onder de zelfbeoordeling.
 

Zelfbeoordelingsgrens

Geeft het bedrag aan waarvoor u zelf een dekking kunt vaststellen op basis van de in de polis opgenomen zelfbeoordeling. Dit kan Zelfbeoordeling op basis van kredietinformatie en/of Zelfbeoordeling op basis van betalingsinformatie zijn. Het bedrag staat in de polis vermeld.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.