Wat betekend IFRS9 voor uw bedrijf?

Economisch Onderzoek

  • Nederland
  • Diensten

05 feb 2018

Wat betekent dit voor uw bedrijf? Welke punten verdienen extra aandacht om aan deze nieuwe eis te kunnen voldoen? Deze factsheet biedt u een laagdrempelige uitleg van de nieuwe standaard.

Vanaf januari 2018 moeten bedrijven die rapporteren volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) hun huidige voorzieningenprocessen voor kredietrisico’s aanpassen aan de eisen van de nieuwe ‘grondslagen voor verwachte  waardevermindering kredieten’.

Wat betekent dit voor uw bedrijf? Welke punten verdienen extra aandacht om aan deze nieuwe eis te kunnen voldoen? Deze factsheet biedt u een laagdrempelige uitleg van de nieuwe standaard. U leest ook wat de belangrijkste uitdagingen zijn, vooral voor niet-financiële ondernemingen.

Businessmen looking atscreen

Wat verandert er?

Als reactie op de recente mondiale financiële crisis en in het kader van de nieuwe IFRS9-standaard voor Financiële Instrumenten heeft de International Accounting Standards Board (IASB) het principe van de Expected Credit Loss (ECL, verwacht kredietverlies)
geïntroduceerd. Doel is de manier waarop bedrijven hun kredietrisico’s beheren nauwkeuriger en transparanter te maken. Naast de directe impact op de manier
waarop bedrijven hun voorzieningen berekenen, brengt de standaard ook meer eisen aan openbaarmaking met zich mee, die bedrijven in de toekomst in hun financiële verslagen moeten opnemen. Het concept van verwachte kredietverliezen wordt ook geïntroduceerd
in de nieuwe US GAAP-standaard van de Financial Accounting Standards Board (FASB); dit wordt ook wel het Current Expected Credit Loss-model (CECL) genoemd en wordt de komende jaren van kracht.

Beide standaarden vragen om een meer dynamische benadering van kredietbeheer. De verwachting is dat bedrijven door de nieuwe praktijken niet alleen hun verslaggevingregels zullen moeten aanpassen, maar ook hun systemen voor kredietbeheer.


 

Dynamicline

 


Download

Wat betekent dit voor uw bedrijf? Welke punten verdienen extra aandacht om aan deze nieuwe eis te kunnen voldoen? Deze factsheet biedt u een laagdrempelige uitleg van de nieuwe standaard. U leest ook wat de belangrijkste uitdagingen zijn, vooral voor niet-financiële ondernemingen.

Download icoon

Download hier het volledige rapport

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.