Market Monitor Staal Duitsland 2017

Market Monitor

  • Duitsland
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

Volgens de World Steel Association daalde de Duitse staalproductie in 2016 met 1,4% op jaarbasis, tot 42,1 miljoen ton.

  • De sector profiteerde van het herstel van de verkoopprijzen
  • Facturen worden na gemiddeld 30 à 45 dagen betaald
  • Meer uitdagingen in het verschiet op middellange termijn

 

 

MM - Staal - Duitsland overview 2017

 

 

Volgens de World Steel Association daalde de Duitse staalproductie in 2016 met 1,4% op jaarbasis, tot 42,1 miljoen ton, vooral door de lage staalprijzen in de eerste helft van 2016, in combinatie met importdruk en overcapaciteit. De balansen van veel staalen metaalbedrijven lieten een verlies zien als gevolg van een dalende verkoop, kleinere marges en waardevermindering van de voorraden. Sinds de tweede helft van 2016 hebben de prijzen zich echter hersteld, met betere resultaten en marges tot gevolg sindsdien. Tussen januari en augustus 2017 steeg de staalproductie opnieuw, met 2,1% op jaarbasis. De Duitse vraag naar staal zou licht moeten groeien met 0,9% in 2017 en met 0,4% in 2018.

 

 

MM - Staal - Duitsland 2017 - BBP

 

 

Duitse staalbedrijven hebben een betere algemene liquiditeit en eigen vermogen dan het gemiddelde in de verwerkende industrie, uitgezonderd kleine groothandelaren zonder prefabricage- en/of staalgerelateerde dienstenactiviteiten. Banken zijn doorgaans bereid om leningen toe te staan aan de staal- en metaalsector. De afgelopen maanden zagen we geen verandering in het betalingsgedrag van bedrijven in de staal- en metaalindustrie; facturen worden na gemiddeld 30 à 45 dagen voldaan. In lijn met de algemene trend daalde het aantal faillissementen van Duitse staal- en metaalbedrijven in 2016. Voor 2017 en 2018 wordt geen grote verandering verwacht.

Ons acceptatiebeleid voor Duitse staal- en metaalbedrijven is dan ook overwegend positief. We besteden bijzondere aandacht aan recente financiële informatie (balansen, tussentijdse cijfers, bankstatus, betalingstermijnen, contractduur, ordervolume, betalingsgedrag).
We blijven voorzichtiger staan tegenover kleine staalhandelaren, vooral die zonder bijkomende activiteiten zoals prefabricage en met een zwak percentage eigen vermogen/ vreemd vermogen. Deze hebben immers vaak te lijden onder zware concurrentie en krappe marges. Een andere moeilijke deelsector is de recycling van schroot, waar bedrijven blootstaan aan volatiele staalprijzen en druk op krimpende marges.

De Duitse staal- en metaalindustrie blijft voorlopig veerkrachtig; zijn hoogtechnologische producten en sterke vraag vanuit de auto-, bouw- en machinesector leveren een concurrentievoordeel op. Het marktklimaat wordt echter steeds moeilijker en de druk op de Duitse staal- en metaalbedrijven is de laatste paar jaren toegenomen. Naast problemen zoals straftarieven en handelsbarrières zijn er ook aanhoudende structurele uitdagingen, zoals volatiele goederen- en verkoopprijzen en overcapaciteit, terwijl er meer buitenlandse concurrenten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn opgeklommen in de waardeketen, waardoor de prijzen en marges onder druk zijn komen te staan. Tegelijkertijd dreigen de Europese handel in emissierechten en de hoge energiekosten in Duitsland de financiële last voor Duitse staal- en metaalbedrijven te verzwaren. Op middellange en lange termijn zou de dalende vraag naar staal en metaal vanuit de autosector – een belangrijke afnemer – de sector zwaar kunnen treffen (wegens de verschuiving naar elektrische motoren en lichtere carrosserieën).

 

 

MM - Staal - Duitsland 2017 - Voor en nadelen

 

 

Op middellange termijn kan een zware druk op de Duitse staalen metaalproducenten dus niet worden uitgesloten – met verkoop- en winstdalingen voor tal van bedrijven in de waardeketen, in combinatie met een toename van het aantal wanbetalingen en faillissementen.


 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 


 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Download icoon

 

 

 

Market monitor staal november 2017

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.