Market Monitor Machines VK 2017

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

Exportgerichte Britse machineproducenten profiteerden van het zwakkere Britse pond na de beslissing om de EU te verlaten in juni 2016; ze lieten een grotere vraag en meer activiteiten optekenen.

  • Exporteurs profiteerden van een zwakkere Britse pond
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 tot 90 dagen
  • De echte gevolgen van de Brexit zijn nog niet duidelijk

 

 

 

 

MM_VK_machine_2017_overzicht

 

 

 

 

Exportgerichte Britse machineproducenten profiteerden van het zwakkere Britse pond na de beslissing om de EU te verlaten in juni 2016; ze lieten een grotere vraag en meer activiteiten optekenen. Tot op zekere hoogte werd dit echter tenietgedaan door de stijgende importkosten, terwijl de meeste Britse machineproducenten, die hun inkomsten vooral/volledig uit de binnenlandse markt halen, lijden onder de tragere economische groei in het VK en de lagere kapitaalinvesteringen wegens de toegenomen onzekerheid. In 2016 daalde de groei van de investeringen in vaste activa in het VK tot 0,5%. Voor 2017 wordt een verdere daling verwacht tot 0,4% en voor 2018 tot 0,2%.

 

 

 

MM - Machine - VK BBP 2017

 

 

 

Uiteindelijk is de rentabiliteit van afzonderlijke machineproducenten sterk afhankelijk van hun technische knowhow, efficiënte productie en toegang tot leningen. Bovendien worden ze zwaar beïnvloed door de activiteit en gezondheid van hun eindmarkten, zoals de retail-, voedings- & landbouw-, bouw-, olie- en & gasontginnings- en energiesector. De voorbije 12 maanden bleven de winstmarges in de sector vrij stabiel. De marges van machineproducenten die afhankelijk zijn van de olie- en gasmarkt kwamen echter onder druk te staan, terwijl bedrijven die aan groeimarkten voor alternatieve energie of de kernenergiesector leveren, meer winst boekten. Hoewel de stijgende energiekosten en staalprijzen ongetwijfeld een impact hebben op de marges van machineproducenten, kunnen deze in de meeste gevallen voorlopig worden doorgerekend. De toegang tot leningen mag dan van cruciaal belang zijn in deze kapitaalintensieve sector, voor de meeste machineproducenten is het momenteel geen enkel probleem om bankleningen te krijgen en de kapitaalmarkt aan te boren.

 

 

 

MM - Machine - VK voor- en nadelen 2017

 

 

 

Betalingen in de Britse machinesector gebeuren na gemiddeld 60 tot 90 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag bevredigend en voor de komende maanden wordt geen toename van de betalingsachterstanden verwacht. Terwijl het aantal insolventies van Britse bedrijven met 2% zou stijgen in 2017 en met 4% in 2018, verwacht men dat de machinesector deze negatieve trend niet zal volgen.

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid voor de machinesector open tot neutraal. We volgen het onderhandelingsproces in verband met de Brexit en de gevolgen hiervan voor de Britse economie op de voet, aangezien de machinesector sterk afhankelijk is van de binnenlandse markt. Terwijl de echte gevolgen van de Brexit nog af te wachten vallen, zou de sector zwaar te lijden hebben onder een scherpe toename van de economische onzekerheid, gepaard met minder investeringen in vaste activa en minder toegang tot leningen.

 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.