Market Monitor ICT Australië 2019

Market Monitor

  • Australië
  • Electronica/ICT

18 jun 2019

Veel ICT-bedrijven hebben hoge schulden, hetzij via debiteurenfinanciering voor werkkapitaal, dan wel via termijnleningen.

De prognose voor de Australische ICT-markt voor 2019 en 2020 is er een van verdere groei, enerzijds door aanhoudende belangrijke investeringen in IT-projecten door staats- en federale overheden, anderzijds door ICT-uitgaven aan de kant van bedrijven en consumenten als gevolg van economische groei en technologische vooruitgang.

(Image) (NL) Overzicht Australië - Market Monitor ICT 2019

Meer weten over de economische prestaties van de ICT-sector in Australië?  Download hieronder het volledige rapport.

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2019

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.