Market Monitor - Bouw Turkije

Market Monitor

  • Turkije
  • Bouw

18 feb 2016

Op middellange en lange termijn zou de sector moeten profiteren van de bevolkingsgroei en stedelijke ontwikkeling.

  • In 2015 vertraagde de groei van de Turkse bouwsector tot 1% omdat de politieke onzekerheid rond de twee algemene verkiezingen in juni en november 2015 een negatief effect had op de investeringen en aankopen. Een andere negatieve factor was de sterke depreciatie van de Turkse lira.
  • Verwacht wordt dat de sector in 2016 met 2,5% zal groeien. De risicosituatie in het segment openbare werken is enigszins verbeterd, maar het segment woningbouw worstelt nog steeds met een overaanbod.
  • De winstmarges zijn in 2015 verslechterd als gevolg van de stijgende loon- en grondstofkosten en de wisselkoersvolatiliteit. Daarnaast was er in 2015 een grote onbalans tussen vraag en aanbod, veroorzaakt door het teveel aan spelers in de markt, wat tot zware prijzenoorlogen heeft geleid.
  • De bankkredieten aan bouwbedrijven zijn sterk gestegen sinds 2010 en zijn goed voor meer dan 10% van de totale bankleningen. Wegens de hoge schuldenlast in de bouwsector moeten bedrijven hoge zekerheden stellen om een lening te krijgen.
  • In de bouwsector worden facturen na gemiddeld 120 tot 180 dagen betaald. De afgelopen twee jaar was de betalingservaring slecht. In 2015 nam het aantal insolventies en meldingen van niet-betaling toe als gevolg van de hoge schuldenlast van bedrijven. In november 2015 vertegenwoordigden de slechte kredieten in de bouwsector een bedrag van EUR 1,3 miljard (3% van alle kredieten in deze sector). De verwachting is echter dat zowel het aantal gevallen van niet-betaling als het aantal insolventies in 2016 zal afvlakken.
  • Ons risicoacceptatiebeleid ten aanzien van bouwbedrijven blijft restrictief, met uitzondering van bedrijven die deel uitmaken van sterke groepen en bedrijven zonder liquiditeitsproblemen.
  • Voorzichtigheid is ook geboden bij bedrijven die zakendoen in Rusland en Irak.
  • Op middellange en lange termijn zou de sector moeten profiteren van de bevolkingsgroei en stedelijke ontwikkeling.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.