Podcast & Webinar

Bekijk het aanbod van podcasts en webinars met onderwerpen uit de wereld van internationaal credit management en ondernemerschap

Podcast

Bekijk het aanbod van podcasts waarin Atradius, samen met partners, actuele onderwerpen uit de wereld van internationaal credit management en ondernemerschap belichten.

Webinar

Bekijk ons aanbod van webinars, waarin Atradius het gesprek aangaat met professionals om u te inspireren en kennis bij te brengen over de ontwikkelingen in uw vakgebied en credit management.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.