Doe gratis een kredietwaardigheidscheck en ontdek hoe uw (potentiële) klanten er financieel voorstaan

Krijg inzicht in de kredietwaardigheid van uw klant

Door uw potentiële klanten en leveranciers te checken, kunt u betalingsrisico en wanbetalers voorkomen. Met wie en wat voor organisatie gaat u eigenlijk een samenwerking aan? Kan de leverancier uw facturen betalen? Doe de gratis klantencheck en ontvang een beoordeling over het risico op non-betaling van de door u opgegeven organisatie.

 

Waarom een kredietwaardigheidscheck?

Bij het versturen van een factuur aan een klant of leverancier bestaat de kans dat deze niet wordt betaald. Dit leidt tot risico’s voor de winstgevendheid en cashflow van uw organisatie. De groei van uw organisatie kan in gevaar komen als er een factuur onbetaald blijft, het kan zelfs leiden tot een faillissement. Om dit te voorkomen is het van belang om klanten op hun kredietwaardigheid te toetsen. Als blijkt dat een nieuwe klant kredietwaardig genoeg is, kunt u met minder risico ondernemen.

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van een organisatie?

  • Er wordt allereerst naar de solvabiliteit van een organisatie gekeken. Deze ratio geeft aan welk percentage eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen. Kortom: welk deel van het totale vermogen is schuld en welk deel is eigen vermogen? Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe solvabeler de organisatie is en dus ook hoe kredietwaardiger.
  • Daarnaast wordt er ook naar de liquiditeit gekeken. Er wordt voornamelijk geanalyseerd of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een organisatie veel crediteuren uitstaan met een lange crediteurentermijn, of zijn er nagenoeg geen liquide middelen? Dan is de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar. Als één van de crediteuren zijn of haar vordering gaat opeisen, dan kan de betreffende organisatie daar niet aan voldoen. Deze wordt dan niet kredietwaardig bevonden.
  • Uiteraard spelen omzet en winstgevendheid van een organisatie ook een belangrijke rol in de kredietwaardigheid.

Door uw potentiële klanten en leveranciers te checken, kunt u betalingsrisico en wanbetalers voorkomen. Goed debiteuren beheer begint bij keuzes maken op basis van feiten

Eduard Vermeer

Quote kredietverzekering

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen schade die u oploopt door onbetaalde facturen. Uw klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Onbetaalde facturen komen niet alleen voor bij onbekende of nieuwe klanten, bijna 50 procent van alle non-betalingen ontstaan bij afnemers waarmee u een stabiele relatie heeft opgebouwd. Met een kredietverzekering krijgt u alsnog uw geld als uw klant niet in staat is om te betalen. Zo wordt ondernemen ineens een heel stuk aantrekkelijker en kunt u zich focussen op dat waar u als ondernemer het beste in bent.

 
 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.