Update Corona Export Monitor


Het Nederlandse bedrijfsleven heeft het zwaar door de coronamaatregelen in Europa en elders in de wereld. Niemand weet precies hoe de internationale handel zich ontwikkelt, maar verwachtingen kun je wel meten. Daarom doen Atradius Nederland en evofenedex, naast het jaarlijkse Trends in Export, aanvullend onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de export.

De maandelijkse Corona Export Monitor heeft als doel op continue basis inzicht te geven in de impact die COVID-19 heeft op de staat van de Nederlandse export.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.