Regionale Snapshots Sectorprestaties

In één oogopslag informatie over de sectorprestaties in bepaalde landen.

 

Man looking at computer screen | Atradius

 

De COVID-19 pandemie heeft een zware financiële impact op elke economie ter wereld en heeft de ergste economische recessie in bijna een eeuw veroorzaakt. Of het nu gaat om lockdowns die de mogelijkheid om operationeel te zijn beperken, ziekte van personeel of onderbroken toeleveringsketens, de meerderheid van bedrijven over de hele wereld is getroffen door deze pandemie. Het beeld is echter niet uniform. De vooruitzichten voor de bedrijfsprestaties worden beïnvloed door economische variabelen die verder gaan dan het virus, waaronder brexit, de handelsoorlogen tussen de VS en China en de trends in de afzonderlijke sectoren, zoals de verschuiving naar elektrische voertuigen in de automobielsector.

Download hieronder de relevante sectorvooruitzichten voor een bepaald land.

West-Europa

Naast de interventies van de afzonderlijke EU-lidstaten in hun eigen economie hebben de EU-leiders overeenstemming bereikt over een akkoord voor een EU-fonds van 750 miljard euro om de EU-landen te helpen zich te herstellen van de economische gevolgen van de pandemie.  Hoewel dit de klap zal verzachten, stevent de eurozone in 2020 nog steeds af op een historische recessie, waarbij lockdowns en de onzekerheid op handelsgebied de eerdere fricties, als gevolg van de verzwakking van de buitenlandse vraag, de handelsspanningen en het uitblijven van vooruitgang op het gebied van een post-brexit-handelsakkoord nog verder opvoeren.

Download de rapporten hieronder (een aantal rapporten zijn alleen verkrijgbaar in het Engels)

 

 

 

 

Oost-Europa

De grote economieën van Rusland en Turkije behoren tot de landen die het zwaarst getroffen zijn door de recessie in Europa veroorzaakt door het coronavirus. Rusland is getroffen door een dubbele schok: de economische kosten van de lockdownmaatregelen in combinatie met de lage olieprijzen en de toezegging om de olieproductie te verminderen. Voor Turkije zijn de inkomsten uit export en tourisme ingestort, waardoor het tekort op de handelsbalans met -6,4% is toegenomen. 

Download de rapporten hieronder (een aantal rapporten zijn alleen verkrijgbaar in het Engels)

Azië en Oceanië

De Chinese economie is zwaar getroffen door het coronavirus en wordt geconfronteerd met het laagste groeipercentage in decennia. De Chinese economie doet het echter beter dan de VS en Europa. Bedrijven die zich richten op de consument, zoals de detailhandel, de reissector en de horeca, hadden het zwaarst te lijden onder de economische crisis. Dit heeft gevolgen gehad voor economieën als die van Japan, dat geconfronteerd wordt met een sterke inkrimping van de inkomsten uit het toerisme.

Download de rapporten hieronder (een aantal rapporten zijn alleen verkrijgbaar in het Engels)

Amerika

De pandemie heeft de VS hard getroffen, met het hoogste aantal infecties en sterfgevallen ter wereld. De werkloosheid is sterk gestegen, waarbij de meeste banen in de detailhandel, de vrijetijdssector, de horeca en het vervoer verloren zijn gegaan, mede als gevolg van een dramatische daling van de consumentenbestedingen. Mexico wordt geconfronteerd met een diepe recessie. Met name de vooruitzichten voor de automobielsector - Mexico's belangrijkste bron van export - laten een scherpe daling van de vraag zien in combinatie met verstoringen in de toeleveringsketen.

Download de rapporten hieronder (een aantal rapporten zijn alleen verkrijgbaar in het Engels)

Hoe presteren bepaalde sectoren in 2020?

 

Alle inhoud op deze pagina is onderhevig aan onze Disclaimer, bekijk hier.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.