Atradius Nieuwsbrief mei 2016


Road2theworld

Road2theWorld

Uitnodiging

Bent u actief op buitenlandse markten of hebt u plannen op dat vlak? Laat u dan uitgebreid informeren en inspireren op 14 juni 2016, tijdens het landelijke KvK-evenement Road2theWorld over exporteren en importeren.

Als hoofdsponsor van dit evenement nodigt Atradius u graag uit op een van de drie locaties: Den Bosch, Den Haag of Zwolle.

pijl

Klik hier voor meer informatie, het programma en/of uw aanmelding. *Deelname is kosteloos.

 

 


Businesswoman reading document

Wanbetaling buitenlandse facturen Oost-Europa loopt op

De Atradius Betalingsbarometer voor Oost-Europa laat zien dat de kredietrisico’s in die regio stijgen, met ingrijpende gevolgen voor de kasstromen.

  • De liquiditeitspositie van Oost-Europese bedrijven wordt bedreigd door late betaling van buitenlandse handelsrelaties.
  • De blootstelling aan kredietrisico’s stijgt met 19 procent op jaarbasis.
  • 1 op de 5 bedrijven is bezorgd over de verslechtering van de DSO in het komende jaar.
pijl

Lees hier de rapporten

 


Business_people_walking

Aanvullende dekking met QBE

Kent u de mogelijkheden van de QBE Top-Up Polis voor gedeeltelijk afgegeven kredietlimieten?

Om ervoor te zorgen dat u geen onverantwoorde risico’s loopt, kan de mate van de aanvullende QBE-dekking variëren. Hiervoor kijken wij onder meer naar de Atradius Buyer Rating die wij geven aan debiteuren.

Bij buyer ratings tot en met 50 kunnen we een QBE-kredietlimiet afgeven tot € 500.000. Bij buyer ratings van 51 tot en met 64 kan dit tot € 250.000. Bij buyer ratings vanaf 65 is geen QBE- kredietlimiet meer mogelijk.

pijl

Lees meer over QBE

 

Gerelateerde content

Aanvullende dekking met QBE

Voor wie is de Atradius QBE Top-Up polis?

Atradius Betalingsbarometer Oost-Europa 2015

Rapport

Verwacht wordt dat 2015 een moeilijk jaar wordt voor Oost-Europa. Dit zal waarschijnlijk voor langere tijd voor druk op het zakelijk betalingsgedrag in veel landen in de regio zorgen.

Economische Update Juni 2016 | Atradius Nederland

Rapport

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.