Dutch State Business

Met onze verzekering krijgt u meer financiering. Kredietverzekering voor export naar alle werelddelen: minder risico, meer kansen, meer financiële ruimte.

 

 

Business people shaking hands

 

 

Wat kunnen wij voor u doen?

U hoopt een mooie deal te sluiten met een buitenlandse afnemer. Maar hoe weet u of hij betaalt?

Namens de overheid verzekert Atradius Dutch State Business betalingsrisico’s voor Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen.

Oók in ‘moeilijke’ landen. De winst voor u als ondernemer:

  • een sterk beperkt betalingsrisico;                                       
  • meer kansen, op meer buitenlandse markten;
  • meer financiële ruimte.

Hoe werkt het?

Atradius Dutch State Business verzekert betalingsrisico’s die particuliere verzekeraars niet dekken. Wij voeren daarbij verschillende producten. Ons aanbod op hoofdlijnen:

Exportkredietverzekering

Hiermee dekken wij vooraf gezonde betalingsrisico’s op buitenlandse afnemers. Of dat voor u of uw bank mogelijk is, hangt mede af van hun land van vestiging. Ons landenbeleid bepaalt of landen ‘open’ zijn, ‘gesloten’ of ‘open onder voorwaarden’.  Lees hier meer over exportkredietverzekering

Garantiedekking

U moet wel eens bankgaranties stellen voor uw afnemer, zoals aanbetalingsgaranties. Die gaan ten laste van de financiële ruimte bij uw bank. Behalve als wij de bank contra garanderen. Zo speelt u financiële ruimte vrij. Klik hier voor meer informatie over dekking van bankgaranties.

Bevoorschotting

Als u bank uw export niet financiert, kunnen wij dat in enkele gevallen overnemen tot 5 miljoen euro. Dit doen wij door u een voorschot te betalen op wissels die uw afnemer accepteert. Dan heeft u uw geld meteen bij levering. U leest hier hoe bevoorschotten werkt.

Praktisch: aanvraag en kosten

Voor de verzekering verstrekt u ons  informatie over uw transactie en afnemer. Op basis hiervan kunt u onze verzekering ontvangen, of onze toezegging hiervoor.  Met onze premiecalculator berekent u de verzekeringspremie. Bereken zelf een vrijblijvende indicatie van premies voor dekking van het betalings-, financierings-, garantie- investerings en koersrisico.

Download onze gratis app

Eén app voor al uw vragen onderweg: op welke landen biedt Atradius DSB dekking bij het exporteren van kapitaalgoederen?

Vragen of advies?

Wij helpen u graag bij het vinden van de beste exportkredietverzekering oplossingen passend bij uw behoeftes. Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via + 31(0)20 553 26 93 of stuur een email naar info.dsb@atradius.com.

Gerelateerde content

Kredietverzekering

Eén niet-betalende klant kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Sluit vandaag nog een kredietverzerkering af en voorkom slapeloze nachten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.