Atradius verlengt CAP-r


Datum: 07 juli 2021
 

Ondanks het einde van het herverzekeringsprogramma leverancierskredieten per 1 juli jl., hebben wij besloten CAP-r te verlengen voor de rest van het jaar om u te blijven ondersteunen in deze uitdagende tijden. Daarbij is er meer ruimte gecreëerd onder CAP-r om meer aanvullende limieten af te kunnen geven.


CAP-r
Met CAP-r kunnen kredietlimieten, die gedeeltelijk zijn afgegeven op basis van uw huidige polisvoorwaarden, worden aangevuld. Op basis van de Atradius Buyer Rating (ABR) is er een aanvullende limiet mogelijk, waarbij de CAP-r limiet niet hoger kan zijn dan de reeds afgegeven (gedeeltelijke) kredietlimiet.

CAP-r Atradius

De hoogte van de aanvullende CAP-r limiet aan de hand van de Atradius Buyer Rating


Kosten
De premie voor CAP-r bedraagt 0,5% over iedere toegekende CAP-r limiet per debiteur per 3 maanden, met een minimum van €150 over de eerste 3 maanden. De limietkosten bedragen
€25 per nieuw toegekende CAP-r limiet (dus niet bij verlengingen) en er worden ten slotte voor CAP-r géén poliskosten in rekening gebracht.

Over de premie is assurantiebelasting verschuldigd en BTW over de afgegeven CAP-r limiet.


Looptijd
De CAP-r limiet is 3 maanden geldig vanaf de eerste dag van de maand waarin deze is afgegeven. De CAP-r limiet wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij u, of wij, de CAP-r limiet wenst te beëindigen.


CAP-r na 2021
We streven ernaar om u in de toekomst CAP-r of een andere faciliteit aan te kunnen blijven bieden. 
 


Heeft u vragen?
​​​​​​​Neem contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of met Customer Service via 020 – 553 3355 of customerservice.nl@atradius.com

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.