29 mei 2020 - Atradius verheugd over herverzekeringsprogramma leverancierskredieten Nederlandse staat


Geachte relatie,


Woensdag 27 mei jl. hebben wij u geïnformeerd dat de Europese Commissie de garantieregeling voor de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat heeft goedgekeurd. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee, omdat wij dankzij deze herverzekering uw huidige dekkingstoezeggingen in stand kunnen houden en er meer mogelijkheden zijn voor dekking voor toekomstige leveringen.

Vandaag heeft het Ministerie van Financiën via een Kamerbrief de nadere details van de regeling bekend gemaakt welke onderdeel uitmaakt van het steunpakket van de regering om de Nederlandse economie te stabiliseren.


Garantieregeling
In algemene bewoordingen houdt de regeling het volgende in:

  • De kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;
  • De garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat;
  • De regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland;
  • Het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de verzekeraars en de Staat, tot een bedrag van 1 miljard EUR, en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig maximaal 12 miljard EUR in totaal kan dekken;
  • De garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse Staat.


Werkgelegenheid
De garantieregeling heeft een groot maatschappelijk belang en is daarmee niet bedoeld als steun voor ons als verzekeraar en u als verzekerd(e) bedrijven/bedrijf, maar als baangarantie voor uw en onze werknemers, doordat de handel weer op gang komt na het versoepelen van de coronamaatregelen door het kabinet.


De Nederlandse Staat als herverzekeraar
De herverzekering door de Nederlandse staat stelt ons in staat om kredietlimieten te handhaven en nieuwe limieten voor toekomstige leveringen af te geven op afnemers die fundamenteel gezonde bedrijven zijn, maar die in moeilijkheden zijn geraakt als gevolg van het coronavirus. Deze bedrijven zouden onder normale risicoacceptatieprincipes niet verzekerbaar zijn geweest.

Wij blijven de risico’s voor u monitoren. Daarbij houden wij, net als de overige kredietverzekeraars, de mogelijkheid limieten aan te passen, bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement of meldingen van non-betaling of om deze beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke handelsvolumes.


Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of onze Customer Service via 020-553 3355 of customerservice.nl@atradius.com


Algemeen Directeur Atradius Nederland
Tom Kaars Sijpesteijn

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.