Herverzekering leverancierskredieten wordt verlengd

Datum: 28 december 2020

19 november 2020 hebben wij u geïnformeerd over het voorstel van het Ministerie van Financiën om de herverzekering te verlengen voor de eerste zes maanden van 2021. 

Als lid van het Verbond van Verzekeraars heeft Atradius, samen met andere Nederlandse kredietverzekeraars en de Nederlandse regering, ermee ingestemd de maatregel voort te zetten tot en met 30 juni 2021. Met de verlenging van de garantie van de overheid willen de kredietverzekeraars en de Nederlandse overheid gezamenlijk belangrijke goederenstromen gaande houden en het risico van wanbetaling voor Nederlandse leveranciers in de coronacrisis, die opnieuw een piek heeft bereikt, inperken. Dit geldt met name voor het zakendoen met kopers die vóór de coronacrisis economisch gezond waren, maar die als gevolg van de pandemie in moeilijkheden zijn geraakt. De kredietverzekeraars en de Nederlandse overheid bereikten in april van dit jaar voor het eerst een akkoord over het herverzekeringsprogramma. Het was aanvankelijk geldig tot 31 december 2020.

"Het akkoord tussen de overheid en de kredietverzekeraars heeft de afgelopen maanden aanzienlijk bijgedragen aan de stabilisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Met de tweede lockdown is de situatie voor veel bedrijven echter nog slechter geworden. In deze zeer moeilijke situatie blijven we onze verantwoordelijkheid voor de Nederlandse economie nemen en helpen we, samen met de Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven om veilig zaken te doen", aldus Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland.​​​​​​​


Heeft u vragen?

​​​​​​​Neem contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of met customer service via 020 – 553 3355 of customerservice.nl@atradius.com.

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.