24 maart 2020 - Verruiming polisvoorwaarden mkbZeker


We kunnen we niet meer omheen: ook Nederland is getroffen door het coronavirus. De gevolgen zijn overal om ons heen merkbaar en wij hopen dat u gezond blijft. Zorg dan ook goed voor uzelf, uw naasten en natuurlijk ook uw onderneming.


Want ook het handelsverkeer heeft het momenteel lastig. Dit zult u wellicht bij uw eigen klanten hebben gemerkt. Wij willen u hier graag bij ondersteunen. Want als we allemaal ons steentje bijdragen zullen we deze moeilijke tijd te boven komen.


Onlangs heeft u een mededeling van ons ontvangen over de verruimingen in onze maatwerkpolis. Omdat u een mkbZeker-polis heeft werkt de verruiming als volgt:


De datum waarop u het incasso aan ons overdraagt, of de datum waarop uw klant bijvoorbeeld failliet is gegaan, bepaalt uw dekking en/of onze kostenbijdrage. Heeft u het incasso nog niet aan ons overgedragen dan is dit de datum van het faillissement zelf (of de surseance van betaling).


Om u en uw klanten nu extra ruimte te geven verlengen wij daarom per direct de meeste termijnen in mkbZeker met 30 dagen.


Deze polisaanpassingen worden verduidelijkt via onderstaande illustratie:

Verruiming polisvoorwaarden mkbZeker

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.