Voorstel verlenging herverzekering Nederlandse Staat

Datum: 19 november 2020

Eind mei 2020 hebben wij u geïnformeerd over de overeenkomst met de Nederlandse Staat voor de herverzekering van leverancierskredieten tot eind 2020. Dankzij deze regeling hebben wij kredietlimieten kunnen blijven afgeven op fundamenteel gezonde bedrijven, die in moeilijkheden zijn geraakt als gevolg van het coronavirus. Deze bedrijven zouden onder normale risicoacceptatieprincipes moeilijk verzekerbaar zijn geweest.

De verdere ontwikkeling van de virusuitbraak blijft een belangrijke risicofactor. Door de huidige opleving van het virus zal de economische situatie naar verwachting verder verslechteren in het eerste halfjaar. Het aantal faillissementen zal hierdoor toenemen.

Graag informeren wij u dan ook over het voorstel van het Ministerie van Financiën om de herverzekering te verlengen voor de eerste zes maanden van 2021 (zie kamerbrief). Een verlenging stelt ons in staat om op de huidige basis voort te gaan en huidige en toekomstige leveringen te blijven verzekeren.  

Het voorstel zal de komende periode ter goedkeuring worden gelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en de Europese Commissie. Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen en blijven de risico’s voor u monitoren. Daarbij houden wij de mogelijkheid limieten aan te passen, bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement of meldingen van non-betaling of om deze beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke handelsvolumes.


Heeft u vragen?

​​​​​​​Neem gerust contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of met Customer Service via 020 – 553 3355 of customerservice.nl@atradius.com.

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.