16 maart 2020 - Uitstel Trends in Export 2020

Gezien alle ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben wij voor ieders veiligheid en gezondheid, besloten om het “Trends in Export” event te verplaatsen naar een later tijdstip dit jaar, namelijk: 6 oktober 2020.

Uiteraard willen wij wel de resultaten van het jaarlijkse gelijknamige onderzoek met u delen. Daarnaast gaan we dieper in op het effect van het coronavirus. Wat zijn de ontwikkelingen en vooral ook wat voorlopig de impact lijkt te zijn die het virus op internationaal ondernemen heeft.
 

Interactief webinar
Op woensdag 25 maart, de oorspronkelijke datum van het fysieke event, organiseren wij een interactief webinar waarin Tom Kaars Sijpesteijn en Bart Jan Koopman  live de resultaten van het rapport presenteren. Ook krijgt u de gelegenheid om tijdens het webinar uw vragen te stellen.

MELD U HIER AAN VOOR HET WEBINAR

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.