12 maart 2020 - Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het coronavirus is momenteel niet meer weg te denken uit de dagelijkse berichtgeving. Ook Atradius bracht onlangs dit persbericht uit over de toename van faillissementen, deels door het coronavirus.

Ongetwijfeld neemt u maatregelen tegen verdere verspreiding, al dan niet door de overheid ingegeven. De ontwikkelingen volgen zich snel op en met name in Italië is de impact op de samenleving en dus de economie groot. Ook Amerika, Denemarken, Spanje en Oostenrijk hebben inmiddels drastische maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. Het kan daarom heel goed zijn dat uw bedrijf te maken heeft, of krijgt, met ingrijpende gevolgen die de uitbraak en verspreiding van het virus met zich meebrengen. De onzekerheid van ondernemen wordt daarmee groter dan deze al was.

Atradius volgt de ontwikkelingen op de voet en dat is iets wat we inmiddels al 95 jaar doen: het managen van kredietrisico’s zodat u kunt blijven handelen. Zoals gebruikelijk informeren we u zodra de risico’s voor u hoger worden en de kans op schade toeneemt. Want ook in moeilijke tijden staan we voor u klaar.

Heeft u vragen over uw export of wilt u overleggen over de gevolgen van het coronavirus, neem dan gerust contact op met uw accountmanager of de customer service desk.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.