Privacy statement

Uw privacy

Hieronder vindt u de richtlijnen die we gebruiken om de informatie die u ons bij uw bezoek aan onze website(s) verstrekt te beveiligen.

Welke informatie we nodig hebben en waarom

Bij onze contacten met u kunnen we uw informatie van u nodig hebben om:

 • onze Producten en Diensten te ontwikkelen en te verstrekken;
 • financiële en verzekeringsrisico's te beoordelen;
 • uw voorkeuren met betrekking tot onze Producten en Diensten te registreren;
 • onderzoek of statistische analyses te verrichten;
 • verzekeringsadministratie te verstrekken, met inbegrip van risicoacceptatie en claimbehandeling;
 • schulden te innen van uzelf of namens u;
 • misdaad te voorkomen en te detecteren, onder meer overeenstemming te verzekeren met financiële sancties en witwaswetgeving;
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We gebruiken uw informatie in het bijzonder als volgt:

1. Gebruik van de website

De informatie die Atradius via deze website inzamelt en gebruikt, kan omvatten:

 • persoonlijke details die u invoert of andere informatie die u indient bij de registratie voor Producten of Diensten, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum;
 • informatie die ons in staat stelt om ons uzelf en uw voorkeuren bij het gebruik van deze website, zoals taal, te herinneren. We gebruiken cookies om dit soort informatie te vergaren. Verdere details zijn beschikbaar in onze Cookiewaarschuwing, [link naar 026.2] onder meer de manier waarop u cookies kunt weigeren/uitschakelen;
 • uw IP-adres (het unieke identificatienummer van uw apparaat wanneer u verbinding maakt met internet), dat we gebruiken om uw interesse voor/bezoek aan onze websites te registreren;
 • uw inschrijvingen voor nieuwsbrieven, e-mailupdates, landenrapporten, geactualiseerde economische of handelsinformatie, enzovoort, via de website.

2. Polisacceptatie

Atradius heeft uw informatie en die van anderen die u in uw polis noemt ook nodig om offertes of verlengingsvoorwaarden voor te leggen en uw verzekeringspolis te beheren, bijvoorbeeld in het kader van risicoacceptatie en claimbehandeling, of om uw relatie met Atradius op een andere manier te ondersteunen.

3. Risicoacceptatie

Atradius heeft ook informatie nodig over degenen met wie onze klanten handelen zodat we kunnen evalueren of we Kredietverzekering op hen kunnen aanbieden.

4. Andere diensten

Atradius heeft ook informatie nodig om andere Producten en Diensten, onder andere schuldinvordering, te kunnen aanbieden.

Daarbij combineert Atradius informatie die u verstrekt, met eventuele andere informatie over u die we van derden hebben ontvangen.
We behandelen informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende reglementering en wetgeving.

Met wie delen we informatie

Bij het gebruik van de informatie is het mogelijk dat Atradius bepaalde details verstrekt aan derden zoals andere leden van de Atradius-bedrijvengroep, andere verzekeraars, schaderegelaars, agentschappen voor detectie en preventie van misdaad en fraude, dienstverleners, agenten, herverzekeraars, regelgevende instanties, organisaties voor geschillenregeling, professionele adviseurs zoals advocaten, invorderaars, gezamenlijk of medeverzekerde partijen in alle polissen via welke u bent verzekerd, of aan andere personen die u machtiging geeft, zoals brokers of gezamenlijk verzekerden. Het is ook mogelijk dat we de informatie meedelen aan door u gemachtigde personen, zoals bankiers, financiers of brokers.

Waarheen sturen we uw informatie

Het is mogelijk dat we uw informatie vertrouwelijk verzenden ter verwerking buiten de Europese Economische Ruimte. We zorgen ervoor dat gepaste organisatorische en technische maatregelen worden genomen om uw gegevens te beveiligen.

Marketing

Het is mogelijk dat we uw informatie gebruiken om u op de hoogte te houden via post, e-mail, tekstbericht of andere digitale middelen. Het is mogelijk dat we u details sturen betreffende Producten en Diensten die u volgens ons kunnen interesseren. In dat geval krijgt u de mogelijkheid om aan te geven dat u niet langer wenst dat voor deze doeleinden contact met u wordt opgenomen; u kunt ook op elk moment contact met ons opnemen ter afmelding, door een e-mail te sturen naar info@atradius.com. Atradius deelt uw details niet met derden met het oog op marketing van producten of diensten aangeboden door een andere verstrekker.

Atradius deelt uw persoonsinformatie niet mee aan externe organisaties zonder uw toestemming

Informatie over u (zoals uw naam, adres en telefoonnummer) wordt niet zonder uw voorafgaande toestemming aan externe organisaties gegeven of verkocht om door de laatstgenoemde te worden gebruikt voor marketing of prospectie. Het is mogelijk dat uw informatie wordt gedeeld met agenten of opdrachtnemers van Atradius, uitsluitend met het oog op dienstverlening namens Atradius.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken om u een kopie van uw persoonsinformatie te verstrekken, feitelijke onnauwkeurigheden te actualiseren of te corrigeren, of uw persoonsinformatie te verwijderen, door contact op te nemen met Atradius via info@atradius.com. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots - u moet JavaScript ingeschakeld hebben om er toegang toe te hebben. U hebt ook de mogelijkheid om een schrijven te richten aan de verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging via het geregistreerde adres van de Atradius-entiteit in uw rechtsgebied. We ondernemen redelijke stappen om uw identiteit te bevestigen alvorens we details verstrekken van persoonsinformatie over u die we eventueel in ons bezit hebben. Het is mogelijk dat we een kleine vergoeding vragen wanneer we u informatie verstrekken.

Zijn er verder nog zaken die ik moet weten met betrekking tot mijn privacy?

Internetsites en -diensten van derden die toegankelijk zijn via deze website, hebben hun eigen praktijken op het vlak van privacy en gegevensverzameling, onafhankelijk van ons. Atradius is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dat onafhankelijke beleid en die onafhankelijke acties. Alleen uzelf bent verantwoordelijk voor het bewaren van uw wachtwoorden en accountinformatie. Wees voorzichtig en verantwoordelijk wanneer u online bent. Als u persoonsinformatie online plaatst die toegankelijk is voor het publiek, is het mogelijk dat u ongevraagde reacties krijgt van andere partijen. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsinformatie te beschermen, kan Atradius de veiligheid van de informatie die u ons toestuurt, niet verzekeren of garanderen - u stuurt ons de gegevens dus op eigen risico toe.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Atradius mag dit Privacy Statement te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Wijzigingen worden vermeld onder 'Privacy Statement'. Uw gebruik van de website na de vermelding van wijzigingen impliceert uw akkoord met de gewijzigde Privacy Statement en alle aanpassingen. Lees deze Privacy Statement dus af en toe om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van de recentste versie.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.