Het opstellen van een financieel plan

Voor veel ondernemers is het vrij eenvoudig om hun plannen te presenteren. Een idee omzetten in een ondernemersplan is vaak nog wel te doen.

De uitdaging zit eerder in het vertalen van deze plannen naar een goed financieel plan. Dit is het meest uitdagend, maar wel één van de belangrijkste aspecten van uw ondernemersplan. Hieruit blijkt immers of uw plan voldoende rendement kan opleveren. Het loont daarom zeker hier moeite en aandacht aan te besteden. In dit artikel zullen we u meer vertellen over hoe u een goed financieel plan kunt opstellen.

Het investerings- en financieringsplan

Het eerste element dat terugkomt in het financieel plan is de investeringsbegroting. Hierin geeft u aan welke investeringen nodig zijn om uw plannen te realiseren. Dit kan met andere woorden van alles zijn. Wellicht is het nodig om een nieuw pand te betrekken met een bijbehorende verbouwing. Het kan ook zijn dat u extra voorraad moet aanschaffen. Dit zijn allemaal voorbeelden van investeringen die nodig zijn om uw plannen te realiseren.

Wanneer helder is welke investeringen nodig zijn, kunt u bepalen hoe deze investeringen gefinancierd kunnen worden. In het ideale geval kunt u de betreffende investeringen uit eigen middelen financieren. Hierbij moet u echter wel goed kijken wat dit betekent voor de liquiditeit op de langere termijn. Wanneer uw plan slaagt, dan kan dat groei betekenen met eveneens groeiende debiteurenportefeuille. Deze groeiende debiteurenportefeuille zal op zijn beurt weer de nodige cashflow opslokken. Zet u zelf dus niet te krap wat betreft liquiditeiten en houd wat middelen beschikbaar om de groei mee te financieren.

U kunt vreemd vermogen aantrekken om uw investeringen te financieren. De bekendste plek om vreemd vermogen aan te trekken is de bank. Wanneer uw bedrijf goed rendeert en u zelf een deel van de investering kunt financieren, dan is er voor een bank een goed uitgangspunt om u te financieren. tegenwoordig zijn er naast banken voldoende andere partijen die vreemd vermogen kunnen verschaffen. Denk hierbij aan crowdfunding, waarbij u zich door de crowd laat financieren.

De exploitatiebegroting

Bij de exploitatiebegroting wordt het pas echt uitdagend. Door middel van deze exploitatiebegroting in uw financieel plan brengt u feitelijk de toekomstige winst- en verliesrekening in beeld. Hieruit moet dus ook blijken of uw plannen voldoende potentie hebben. De kunst is om deze inschatting zo realistisch mogelijk te doen. Het uitgangspunt is daarbij de omzetprognose. Er zijn verschillende benaderingen om tot de juiste omzetprognose te komen. U kunt dit bijvoorbeeld vanuit de markt benaderen wanneer u dit goed in beeld heeft gebracht. U maakt daarbij een inschatting welk deel van deze markt u denkt te veroveren.

Als u bijvoorbeeld een winkel heeft, dan kunt u de omzet ook inschatten op basis van branche informatie. Vaak zijn hierin zaken opgenomen als gemiddelde omzet per vierkante meter. Dit is een mooi en aantoonbaar uitgangspunt om de omzet mee te bepalen. Met de omzet kunt u de exploitatiebegroting verder vorm geven door de inkoop en de kosten van de omzet af te halen. Vervolgens blijft alleen de potentiële winst over. Een financier kan hiermee ook toetsen of er ruimte is om de financieringslasten te dragen. In een financieel plan is het verstandig een exploitatiebegroting voor meerdere jaren op te nemen. Het is gebruikelijk om dit voor drie jaar te doen.

De liquiditeitsprognose

Bij de exploitatiebegroting gaven we al aan dat er door groei soms extra liquiditeitsdruk ontstaat. Zo kan een groeiende debiteurenportefeuille de liquiditeiten opslokken. In dit geval is het verstandig dit zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit kunt u doen door een liquiditeitsprognose op te nemen in uw financieel plan. Hiermee maakt u een schets van het verloop van het saldo op uw rekening. Over het algemeen wordt dit op maandniveau gedaan. Per maand bepaalt u wat er aan omzet binnenkomt en welke kosten u moet betalen. Hiermee brengt u het saldoverloop in beeld en is het ook helder of u uitkomt met de beschikbare liquide middelen. Zo niet? Dan is het helder dat u een behoefte heeft aan krediet om uw plannen te realiseren. Dit kunt u vervolgens meenemen richting uw financier.

Een financieel plan en mkbZeker

Een financieel plan kan verstoord worden doordat de omzet niet gehaald wordt. Daarnaast kunnen er ook liquiditeitsproblemen ontstaan doordat debiteuren niet of later betalen. Met mkbZeker regelt u een aantal zaken om dit risico af te dekken. Zo kunt u vooraf een goede kredietwaardigheidscheck doen en schat u beter in of deze prospect tijdig de facturen gaat betalen. Wanneer de betaling uitblijft, dan heeft u de mogelijkheid om de vordering over te dragen aan Atradius collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Als de vordering uiteindelijk oninbaar blijkt te zijn, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Gerelateerde content

Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

Wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.