Wereldrisicokaart

De Atradius-wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld.

 

 

 

 

 

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 

 

 

 

 

De Atradius-wereldrisicokaart wordt opgesteld aan de hand van verschillende bronnen en maakt gebruik van het STAR-ratingsysteem. Dit is een systeem dat de afdeling Economisch Onderzoek van Atradius heeft ontwikkeld om het landenrisico te beoordelen, waaronder uiteenlopende politieke en economische risico's, burgerlijke onrust en conflicten.

Landenrisico

Bedrijven die internationaal zakendoen vertrouwen op de stabiliteit van de zakelijke omgeving in het buitenland. Winst en investeringen zijn gevoelig voor negatieve ontwikkelingen in deze omgeving. Deze risico’s worden in een brede term verwoord als ‘landenrisico’. Het niveau van en de verandering in het landenrisico zijn daarom belangrijke strategische en operationele indicatoren voor internationale bedrijven.

Het landenrisico beslaat een breed scala aan factoren, zoals politieke ontwikkelingen, het risico van (gewapend) conflict en de situatie van de overheidsfinanciën. Deze factoren hebben betrekking op bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving, het risico van beslaglegging, burgerlijke onrusten, oorlog, kapitaalrestricties en devaluatie van valuta. Het landenrisico houdt rekening met de bereidheid en het vermogen van een staat om te betalen en de invloed die dit heeft op het vermogen van publieke of private entiteiten om aan hun grensoverschrijdende betalingsverplichtingen te voldoen. Onder het politiek risicocontract bieden we dekking op een deel van gebeurtenissen die vallen onder het landenrisico. Wilt u meer weten over een bepaalde markt en de bijbehorende STAR-rating, bekijk dan onze Landenrapporten.

De STAR-rating

STAR is de interne politiek-risico-rating van Atradius. STAR staat voor Sovereign Transfer and Arbitrary Risk en is een ratingsysteem voor het bepalen van het landenrisico. De STAR-rating is ontworpen als een indicator die een samenvatting geeft van politiek risico zoals dat van toepassing is binnen het verzekeringscontract van Atradius. De rating richt zich uitdrukkelijk op de impact van dat risico op publieke en private entiteiten met grensoverschrijdende betalingsverplichtingen.

Over het algemeen worden soevereiniteitsoverdracht of willekeurig risico onder een politiek risicocontract van Atradius aangemerkt als gebeurtenissen die aanleiding vormen tot kredietverzuim.

De STAR-rating loopt van één tot tien, waarbij één het laagste risico aangeeft en tien het hoogste. De tien ratingstappen zijn samengevoegd in vijf bredere categorieën om hun betekenis naar termen van kredietkwaliteit te interpreteren. Vanaf het gunstigste deel van dit spectrum strekken deze categorieën zich uit van ‘Laag risico’ tot ‘Zeer hoog risico’.

Disclaimer

Op alle inhoud van deze pagina is onze disclaimer van toepassing.

Gerelateerde content

Onderneem met zekerheid met een kredietverzekering

Eén niet-betalende klant kan het voortbestaan van jouw onderneming in gevaar brengen. Sluit vandaag nog een kredietverzerkering af en voorkom slapeloze nachten.

Special Products

Diensten

In sommige gevallen vervult een omzetverzekering simpelweg niet de behoeftes van de klant. Daarom biedt Atradius Special Products praktische oplossingen op maat.

Zakelijke incassodiensten

Diensten

Onze incassodiensten worden verleend in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteuren gevestigd zijn.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.