Sustainability

Wij geloven in een toekomst die gebaseerd is op duurzame wereldhandel met positieve gevolgen voor mens en planeet.

 

Man staring at horizon desaturated

 

Als een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld spelen wij een invloedrijke rol in de wereldhandel. Dit houdt in dat wij ons voortdurend inzetten voor innovatie en ondersteuning van de meest duurzame manieren van zakendoen, nu en in de toekomst.

Wij zetten ons volledig in voor duurzaamheid binnen onze eigen onderneming en ondersteunen onze klanten om hun handel duurzamer te maken.

De duurzaamheidsinitiatieven van Atradius en de rapportage hierover zijn afgestemd op die van onze moedermaatschappij GCO (Grupo Catalana Occidente). Het duurzaamheidsverslag van GCO over 2022 is te downloaden onder aan deze pagina.

Onze duurzaamheidsallianties

Wij ondersteunen de tien principes van de United Nations Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding en rapporteren hierover via ons moederbedrijf GCO.

Als onderdeel van GCO heeft Atradius ook de UNEP-FI Principles for Sustainable Insurance en de UNPRI Principles for Responsible Investment ondertekend.

Onze ambities voor een duurzame toekomst

Wij hebben een speciale ESG Committee die wordt gesponsord door onze CFO Claus Gramlich-Eicher. Deze commissie is opgericht om onze verschillende ESG-initiatieven te structureren en komt regelmatig bijeen. Wij hebben ook een Head of ESG aangesteld om onze acties in 2023 en daarna aan te sturen.  

De verschillende aspecten van onze duurzaamheidsambities worden weerspiegeld in drie pijlers: Planet, People en Prosperity. De pijler Planet heeft betrekking op de milieuaspecten van onze bedrijfsvoering, de pijler People op de sociale aspecten en de pijler Prosperity op de bestuurlijke aspecten. Voor elk van de pijlers hebben wij een aantal ambities gedefinieerd.

Planet

“Wij bevorderen handel die positief is voor de planeet”

Wij streven ernaar om:

 • vóór 2050 net zero te bereiken voor de CO2-uitstoot van onze verzekeringsportefeuille
 • onze klanten te helpen klimaatvriendelijke handelspartners te vinden
 • onze klanten te helpen bij de overgang naar schone productie- en toeleveringsketens
 • onze klanten te helpen bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk
 • verantwoord te investeren
 • CO2-neutraal te worden in onze eigen activiteiten

People

“Wij waarderen de rijkheid aan gender, ras, cultuur en persoonlijkheden”

Wij streven ernaar om:

 • ervoor te zorgen dat we een werkgever met gelijke kansen zijn, ongeacht gender, ras en cultuur
 • waarde te creëren door diversiteit en inclusie
 • inzetbaarheid te verhogen
 • het welzijn van onze werknemers te ondersteunen
 • terug te geven aan de maatschappij en onze lokale gemeenschappen
 • een goed evenwicht tussen de welvaart van gemeenschappen en de impact op het milieu te bereiken
 • duurzame ondernemers te helpen / coachen
 • onze collega’s te begeleiden / opleiden om hun steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst

Prosperity

“Wij stimuleren duurzame welvaart”

Wij streven ernaar om:

 • duurzame groei van ons bedrijf te waarborgen door naleving van de relevante internationale ESG-regels en voorschriften
 • ESG-factoren in te bouwen in ons strategisch beslissingskader
 • de voorkeursverzekeraar te worden, een betrouwbare partner voor duurzame wereldhandel
 • het beste talent aan te trekken, motiveren en behouden om ons te helpen onze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken

Lees meer

Planet

Voor 2050 net zero bereiken voor de CO2-uitstoot van onze verzekeringsportefeuille

We streven naar een netto nuluitstoot van broeikasgassen voor onze verzekeringsactiviteiten. We zullen progressieve en wetenschappelijk onderbouwde doelen stellen die ons in staat stellen bij te dragen aan klimaatneutraliteit en die het beste evenwicht bieden tussen wetenschappelijke richtlijnen, risicoprofielen en decarbonisatietrends in de wereldeconomie. We zullen periodiek verslag uitbrengen over de voortgang bij het behalen van de vastgestelde doelen.

Net zero bereiken in onze eigen activiteiten

Om CO2-neutraal te worden in onze eigen activiteiten implementeren we nieuwe Corporate Real Estate Standards (CRES) met geïntegreerde ESG-doelstellingen voor energiebesparende maatregelen en nieuwe inkoopprocedures. We hebben het reisbudget voor 2023 met meer dan 30% verlaagd ten opzichte van 2019 en bevorderen het gebruik van digitale middelen ter vervanging van reizen.

Verantwoord investeren

In 2022 hebben we het doel bereikt om ervoor te zorgen dat 10% van onze investeringen duurzaam is of duurzame gevolgen heeft.

Klimaatvriendelijke handelspartners

Wij willen onze klanten helpen bij het vinden van klimaatvriendelijke handelspartners. Om dit te bereiken hebben wij in 2022 tijd geïnvesteerd om een geschikte partner te vinden die ons kan ondersteunen met ESG-ratings. In 2023 starten we meerdere pilots om de mogelijkheden te onderzoeken om ESG-ratings te integreren in onze bedrijfsprocessen.

People

Werkgever die gelijke kansen biedt

Ons totale personeelsbestand is evenwichtig opgebouwd met een man-vrouw verhouding van 51:49. Dit komt echter niet tot uiting in onze hogere managementfuncties, waar nog ruimte is voor groei. Wij geloven dat een grotere diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie een betere besluitvorming mogelijk maakt. Daarom streven wij ernaar het genderevenwicht in onze topmanagementfuncties te verbeteren.

Wij zien toe op gelijke kansen op het gebied van werkgelegenheid, beloning en opleiding/leren binnen heel Atradius. In 2022 was 31% van alle managers vrouw (inclusief top- en subtopfuncties). De percentages vrouwen in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur waren echter respectievelijk 11% en 0%. Daarnaast was 24% van onze subtopmanagers in 2022 vrouw.

Het is onze ambitie om hierin de komende vijf jaar verandering te brengen door de inzet van een meerjarenactieplan. De acties van het plan omvatten: een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen bij het identificeren van potentiële senior profielen, het starten van een training in onbewuste vooroordelen voor al onze managers, het organiseren van een mentorprogramma voor vrouwen en het ontwikkelen van een leiderschapsprogramma voor vrouwen. Voor de komende vijf jaar streven wij ernaar dat een groter percentage van onze hoogste functies wordt ingevuld door vrouwen: 22% van de Raad van Commissarissen, 17% van de Raad van Bestuur en 26% van onze subtopfuncties.

We monitoren ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen. De grootste loonkloof binnen onze beroepscategorieën was 14% in 2021. In 2022 is dit verschil afgenomen tot 12%. Verschillende factoren spelen een rol bij het meten van beloningsverschillen, zoals verschillen in salaris per land, het aantal jaar ervaring en de complexiteit van de functie. Wij streven ernaar onder een loonkloof van 12% te blijven voor elke beroepscategorie binnen de Atradius Groep.

De vooruitgang op het gebied van gelijke kansen voor werkgelegenheid, beloning en leren zal zorgvuldig worden gemeten en gemonitord aan de hand van KPI's.

Waarde creëren door diversiteit en inclusie

We hebben een reeks webinars voor onze medewerkers georganiseerd om de belangrijkste thema's van Diversity, Equity and Inclusion (DEI) te verkennen. Deze omvatten discussies over en verkenningen van onbewuste vooroordelen, vertrouwen, empathie, het bevorderen van psychologische veiligheid op het werk en allyship (‘bondgenootschap’). Dit was een eerste stap in de bewustmaking van deze belangrijke thema's en stelde collega's in staat een dialoog binnen het bedrijf te beginnen en stappen te zetten om van Atradius een meer inclusieve werkplek te maken.

Prosperity

Duurzame groei van ons bedrijf waarborgen door naleving van de relevante internationale ESG-regels en voorschriften

Onze duurzaamheidsrapportage is afgestemd op die van ons moederbedrijf GCO. Op jaarbasis rapporteert Atradius over meerdere niet-financiële onderwerpen met betrekking tot Human Resources, leveranciers en het milieu.

In het snel veranderende wetgevingslandschap analyseren wij momenteel de beschikbare instrumenten. Wij streven er met name naar om het verzamelen, vergelijken en rapporteren van informatie voor het huidige duurzaamheidsverslag van GCO en eventuele toekomstige rapportage- en openbaarmakingsvereisten efficiënter te laten verlopen.

ESG-factoren inbouwen in ons strategisch beslissingskader

Om ESG-factoren in ons strategisch beslissingskader in te bouwen, hebben wij onze governanceprocessen verfijnd en onze IT-processen geactualiseerd om rekening te houden met ESG-factoren.

Het beste talent aantrekken, motiveren en behouden om ons te helpen onze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken

Om ons te helpen het beste talent aan te trekken, te motiveren en te behouden om onze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken, hebben wij een nieuwe 'Head of ESG' functie gecreëerd om het groeiende belang van ESG te adresseren en onze duurzaamheidsagenda aan te sturen. Het hoofd ESG is verantwoordelijk voor de ESG-strategie, voor de verwezenlijking van onze duurzame bedrijfsambities en voor het toezicht op het operationele beheer van duurzaamheid in onze verschillende internationale activiteiten.

Een betrouwbare partner voor duurzame wereldhandel blijven

Om een betrouwbare partner voor duurzame wereldhandel te blijven, zijn we een dialoog aangegaan met klanten en zakenpartners over duurzaamheidsthema's. In 2022 hebben we een virtueel event gehouden met de titel ‘De energietransitie: een nieuwe koers voor de wereldhandel?’ Het panel van deskundigen bestond uit een energie-econoom en partners en klanten van Atradius. Samen hielpen zij ons een aantal van de belangrijkste issues en risico's voor bedrijven op het gebied van de transitie naar schone energie in het bijzonder en duurzaamheid meer in het algemeen te belichten en te verkennen. We erkennen dat het bereiken van net zero een nieuwe manier van denken vereist en dat we nog niet alle antwoorden hebben - maar we zetten ons in om onze klanten in dit proces te ondersteunen.

Onze sustainability ratings

In december 2022 bedroeg de risicoclassificatie van GCO, beoordeeld door ratingbureau Sustainalytics, 15,0 punten. Dit betekent dat het ratingbureau vindt dat de organisatie een laag risico heeft op het ondervinden van materiële financiële gevolgen in verband met ESG-factoren. Sustainalytics plaatst de Groep hiermee in de top 15 van bedrijven met de beste ESG-rating in de verzekeringssector, die meer dan 300 bedrijven omvat.

De Code Duurzaam Beleggen

Atradius Nederland is een bijkantoor van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (ACyC). ACyC is een geregistreerde verzekeringsmaatschappij te Madrid, Spanje, en valt onder het toezicht van de Spaanse toezichthouder (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).

Daar Atradius Nederland geen beleggingen heeft is de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars niet van toepassing.

MVO-beoordeling Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business, dat handelt in naam van en voor rekening van de Nederlandse staat, voert een strikte MVO-beoordeling uit van alle transacties die het verzekert, om er zeker van te zijn dat die transacties voldoen aan de maatstaven van de Nederlandse staat.

Gerelateerde content

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso, borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.