04 juni 2020 - Veelgestelde vragen met betrekking tot het herverzekeringsprogramma leverancierskredieten


Atradius verwelkomt de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat. Het herverzekeringsprogramma maakt onderdeel uit van het steunpakket van de regering om de Nederlandse economie te stabiliseren. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee omdat wij dankzij deze herverzekering uw huidige dekkingstoezeggingen in stand kunnen houden en er meer mogelijkheden zijn voor dekking voor toekomstige leveringen.

Vandaag hebben wij nieuwe vragen en antwoorden aan de coronapagina toegevoegd die betrekking hebben tot het herverzekeringsprogramma. We hebben de vragen verzameld en ingedeeld in de volgende rubrieken:

  • Algemeen en Polis
  • Limieten
  • Incasso en Claims

 

Bekijk de vragen

Op de pagina vindt u tevens een selectie met recente communicatie en een overzicht van de algemene -en economische maatregelen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact op met uw tussenpersoon, accountmanager of de customer service desk.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.