01 april 2020 - Veelgestelde vragen aan Atradius

Bij Atradius komen er dagelijks vragen binnen die betrekking hebben tot het coronavirus en wat dit betekent voor de verzekering. Om u, in deze onzekere tijden, zo goed mogelijk te informeren hebben wij de veelgestelde vragen verzameld en ingedeeld in de volgende rubrieken:

  • Limietafgifte
  • Uitstel van betaling klanten
  • Incasso
  • Politiek risico
  • Contractrisico
  • Niet kunnen uitleveren
  • Niet kunnen afleveren

Op de pagina vindt u tevens een selectie met recente communicatie en een overzicht van de algemene -en economische maatregelen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact op met uw tussenpersoon, accountmanager of de customer service desk.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.