Veelgestelde vragen aan Atradius

(Image) (NL) FAQ woman with headset

Vind snel antwoord op uw vraag

Voor meer informatie, klik op een van de onderstaande rubrieken:

 

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

  Kredietlimieten

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

  Begin en einde van de dekking

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

  Incasso

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 Schade

 

 

 

pijl

 

 

 Premie

Kredietlimieten

Kredietlimieten in het algemeen

U bent verplicht een kredietlimiet vast te stellen voor elke debiteur waarop uw polis betrekking heeft. Deze limiet geeft het maximale bedrag aan, waarvoor u verzekerd zaken kunt doen met de betreffende afnemer. De kredietlimiet dient zo snel mogelijk te worden vastgesteld. Dit kan op diverse manieren:

Manier 1: U vraagt een online toetsing aan. In uw polisoverzicht staat tot welk bedrag dit is toegestaan. Meestal is dit €15.000.

Manier 2: U stelt een kredietlimiet vast op basis van zelfbeoordeling. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaald bedrag. Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen we u naar uw polis.

Manier 3: U vraagt via ons Klantenportaal Atrium een kredietlimiet aan bij Atradius. Dit kan voor elk gewenst bedrag.

Op wie vraag ik een kredietlimiet aan en voor welk bedrag?

Voor elk bedrijf waarmee u zaken doet, moet u een kredietlimiet aanvragen. De van de polis uitgesloten debiteuren vormen hierop een uitzondering. Let erop dat het gevraagde kredietlimietbedrag voldoende is voor het op enig moment uitstaande saldo. Biedt uw kredietverzekering ook dekking voor het contractrisico, dan dient u ook het onderhanden werk mee te rekenen.

Tip: Zorg altijd voor voldoende kredietlimiet op de betalingsplichtige. Kijk goed na of op de kredietlimietbeslissing inderdaad het juiste bedrijf genoemd wordt; het nationale registratienummer, zoals het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel, is hierbij een handig hulpmiddel.

Tip: Als u zaken doet op basis van een accreditief (letter of credit), dient u de kredietlimiet gewoon op de debiteur aan te vragen en niet op de bank.

Op welk moment vraag ik een kredietlimiet aan?

U kunt dit het beste doen vóór orderacceptatie. In het uiterste geval kunt u in een latere fase ook nog een kredietlimiet aanvragen. Hoe eerder, hoe beter. Niets is vervelender dan te worden geconfronteerd met een failliete debiteur waarop geen kredietlimiet blijkt te zijn aangevraagd.

Hoe vraag ik een kredietlimiet aan?

De snelste en efficiëntste wijze om kredietlimieten aan te vragen is via ons online Klantenportaal Atrium. U vult het gewenste kredietlimietbedrag in en in de meeste gevallen ziet u direct of de aanvraag geaccepteerd kan worden.

Hoe vraag ik een toetsing aan?

U kunt via ons online Klantenportaal Atrium een kredietlimietbeslissing verkrijgen via een online toetsing. Deze mogelijkheid geldt standaard voor aanvragen tot een bedrag van € 15.000 (de toetsingsgrens die vermeld staat in uw polisoverzicht). Een toetsing is goedkoper dan een kredietlimiet, omdat de afhandeling eenvoudiger is: u krijgt van Atradius slechts de melding ‘positief’, ‘negatief’ of ‘toetsing niet mogelijk, vraag een kredietlimiet aan’. Is de toetsing positief, dan heeft u een kredietlimiet ter hoogte van het bedrag van de toetsingsgrens ontvangen. Is de toetsing negatief, dan heeft u daarmee een nullimiet ontvangen.

Hoe stel ik een kredietlimiet vast op basis van zelfbeoordeling?

U kunt ook zelf een kredietlimiet vaststellen op een debiteur, bijvoorbeeld op basis van informatierapporten of uw eigen betalingservaring met de desbetreffende afnemer.

Bij zelfbeoordeling op basis van informatierapporten moet u een positief kredietinformatierapport hebben. Dit rapport mag niet ouder zijn dan twaalf maanden en dient het door u benodigde kredietlimietbedrag te rechtvaardigen. Bovendien mag u in de laatste twaalf maanden voor de transactie op de debiteur geen verlies hebben geleden door wanbetaling.

Zelfbeoordeling op basis van betalingservaring houdt in dat u een kredietlimiet kunt vaststellen aan de hand van de betaling op open krediet die u binnen de achterstalligheidstermijn heeft ontvangen. De kredietlimiet is gelijk aan het totaal van betalingen die u heeft ontvangen van uw debiteur (in de afgelopen twaalf maanden) met dezelfde of een langere betalingsconditie. Ook mag u in de laatste twaalf maanden geen verlies hebben geleden door wanbetaling van uw debiteur. 

Voor beide gevallen geldt dat het kredietlimietbedrag de zelfbeoordelinggrens niet mag overschrijden. De hoogte van die grens vindt u in uw polisoverzicht.

Hoe werkt zelfbeoordeling van onbeoordeelde debiteuren?

Voor onbeoordeelde debiteuren, waarmee u nooit eerder zaken heeft gedaan, kunt u zelf een kredietlimiet vaststellen. Er geldt dan wel een lager dekkingspercentage. In uw polis staat aangegeven voor welke specifieke landen deze mogelijkheid geldt en wat de bijbehorende kredietlimietgrens is.

Voorwaarde voor deze bijzondere wijze van kredietlimietbeoordeling is dat u de juiste identiteit van de debiteur heeft vastgesteld en dat u niet op de hoogte bent van negatieve informatie over de financiële positie, de reputatie of het betaalgedrag van de debiteur.

Tip: Bij zelfbeoordeling dient u er rekening mee te houden dat een (nul)limiet zwaarder weegt. Een kredietlimietbeslissing van Atradius zet alle bovengenoemde vormen van zelfbeoordeling namelijk opzij. Twaalf maanden na de ingangsdatum van een nullimiet kunt u weer een nieuwe dekking vaststellen via zelfbeoordeling.

Wat kost een kredietlimiet aanvraag?

U betaalt allereerst voor de afgifte van de kredietlimiet. Dit bedrag staat los van de hoogte van de gevraagde kredietlimiet. Verder brengen we aan het begin van elk nieuw verzekeringsjaar verlengingskosten in rekening voor iedere geldige kredietlimiet, inclusief de positieve toetsingen. Voor meer informatie over de kosten verwijzen we u naar het overzicht Kredietlimietkosten in uw polis.

Tips:

  • Vindt uw aanvraag plaats in de laatste maand van het verzekeringsjaar, dan betaalt u voor het volgende jaar geen verlengingskosten.
  • Een verhogingsaanvraag van een kredietlimiet is gratis. Ons advies is dan ook om de hoogte van een kredietlimiet af te stemmen op uw werkelijke behoefte. Heeft u een te hoge kredietlimiet van ons gekregen, dan kunt u deze eveneens kosteloos weer verlagen.
  • Heeft u limieten of toetsingen niet meer nodig? Laat ze tijdig vervallen, zodat u er geen verlengingskosten over hoeft te betalen.

Hoe lang is een kredietlimiet geldig?

Een lopende kredietlimiet is geldig tot het moment dat:

  • Atradius de kredietlimiet intrekt of verlaagt.
  • U een kredietlimiet laat vervallen via ons online Klantenportaal Atrium.

Begin en einde van de dekking

Wanneer begint de dekking?

De dekking gaat in zodra de goederen zijn verzonden. Gaat het niet om goederen, maar om diensten of werkzaamheden? Dan gaat het kredietrisico in zodra u de factuur verzonden heeft.

Tip: Let op de factureertermijn in uw polis. Binnen deze termijn dient uw factuur verzonden te zijn.

Wat zijn de regels rond achterstalligheid?

In uw polis is een achterstalligheidstermijn opgenomen. In de meeste polissen is dit zestig dagen. Zolang de debiteur zijn facturen binnen zestig dagen na de vervaldag voldoet, kunt u zaken blijven doen onder dekking van de polis. Alle betalingen die u ontvangt, kunt u toerekenen aan de oudste openstaande post. Overschrijdt de oudste openstaande post echter de achterstalligheidstermijn, dan vervalt de dekking voor nieuwe facturen. Wij adviseren u dan geen transacties meer met de debiteur te verrichten.

Betaalt de debiteur alsnog tussen de zestigste en negentigste dag na de vervaldag? En komt de oudste openstaande post hiermee weer onder de zestig dagen? Dan kunt u weer nieuwe transacties verrichten onder dekking van de polis.

Tip: Het kan voorkomen dat de debiteur na verzending van de goederen zelf al te kennen geeft dat hij niet kan betalen op de afgesproken vervaldag. Zolang de betaling maar plaatsvindt binnen zestig dagen na de oorspronkelijke vervaldag, is er geen probleem. Geeft de debiteur echter aan later te gaan betalen, dan dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen voor nadere instructies.

Wanneer eindigt de dekking?

Er zijn vier situaties waarbij de dekking eindigt. Wij spreken dan van een automatische dekkingsstop.
Transacties die na dat moment plaatsvinden, zijn niet meer gedekt door de polis.

1. De debiteur heeft bij het verstrijken van de achterstalligheidstermijn de factuur nog niet betaald.
2. U heeft uw vordering ter incasso overgedragen.
3. De debiteur is insolvent (bijvoorbeeld failliet of in surseance).
4. De kredietlimiet is ingetrokken.

Updates en veelgestelde vragen rondom het coronavirus (COVID-19)

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft het zwaar door de coronamaatregelen in Europa en elders in de wereld. Speciaal voor ondernemers hebben wij antwoord gegeven op veelgestelde vragen. Ook vindt u een overzicht van onze onderzoeken die inzicht geven in de impact die de crisis heeft op de export, handel en logistiek.

Ga naar het overzicht

 

Incasso

Debiteurenbeheer

Wij verwachten dat u als ondernemer een actief debiteurenbeheer voert. Betaalt een debiteur niet op tijd, dan is het aan te bevelen deze op geregelde tijden te benaderen en op betaling aan te dringen.

Wanneer moet ik een zaak ter incasso overdragen?

Dertig dagen na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn bent u verplicht een vordering ter incasso over te dragen. U kunt dit echter ook eerder doen. Ons advies is de zaak al bij het verstrijken van de achterstalligheidstermijn ter incasso aan te bieden. Heeft u een slecht gevoel bij (het betalingsgedrag van) de debiteur, dan kunt u de zaak zelfs nog eerder overdragen.

Houd er rekening mee dat een incasso-overdracht een automatische dekkingsstop tot gevolg heeft. Nieuwe leveringen kunnen dus niet meer onder dekking van de polis plaatsvinden.

Tip: Stuur een laatste aanmaning voordat u een zaak ter incasso overdraagt. Stel de debiteur daarin in gebreke en houd hem aansprakelijk voor alle rente en kosten die bij de invordering van de openstaande posten zullen ontstaan. U kunt hierbij aangeven dat u de zaak graag samen wilt oplossen, maar dat Atradius u nu eenmaal verplicht om dertig dagen na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn tot incasso over te gaan.

Hoe draag ik een zaak ter incasso over?

Een incasso draagt u over via ons online Klantenportaal Atrium. U vult online de benodigde gegevens in. We kunnen dan vaak dezelfde dag nog incassomaatregelen treffen.

Hoe verloopt een incassoprocedure?

Zodra we de benodigde gegevens van u ontvangen hebben, wordt de zaak toegewezen aan Atradius Collections, onze gespecialiseerde incassoafdeling. Atradius Collections benadert de debiteur vanuit Nederland of vanuit het buitenland, afhankelijk van de locatie van de debiteur.

Atradius Collections zal in eerste instantie proberen om tot een snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing te komen met de debiteur. Lukt dit niet, dan start er in het land van de debiteur een gerechtelijke procedure, met als doel zo snel mogelijk een vonnis te halen en de uitstaande vordering op de debiteur te verhalen.

Wat zijn de mogelijkheden om rente en kosten op de debiteur te verhalen?

Atradius zal altijd proberen het maximale bedrag aan rente en kosten op de debiteur te verhalen. We zijn hierbij echter gebonden aan de mogelijkheden die de lokale wetgeving ons biedt. Waar er mogelijkheden zijn, zullen we deze zeker niet onbenut laten.

Wat kost de incassoservice?

Voor meer informatie over de kosten verwijzen we u naar de brochure Incasso tarieven. We proberen eerst de incassokosten op de debiteur te verhalen. Lukt dat niet, dan belasten we u pas aan het einde van de incassozaak voor de niet-verhaalbare kosten. Let op: als u aan alle polisvoorwaarden voldaan heeft en de vordering dus volledig gedekt is, kunt u deze kosten bij ons claimen. 

Hoe kan ik de voortgang van het incasso volgen?

Natuurlijk houden we u op de hoogte van alle relevante acties. U kunt ook via ons online Klantenportaal Atrium uw incassozaak op de voet volgen. Gedurende de incassoprocedure is er bovendien de mogelijkheid direct contact te leggen met de gespecialiseerde incasso-afdeling die uw zaak behandeld. Zij beantwoorden al uw eventuele vragen. 

Hoe lang duurt een incassozaak?

Op deze vraag bestaat helaas geen eenvoudig antwoord. Het is namelijk afhankelijk van vele factoren, zoals de complexiteit van de zaak, het verweer van de debiteur, de lokale wetgeving en de drukte bij de rechtbanken.

Schade

Wanneer kan ik schade claimen?

In de volgende situaties kunt u aanspraak maken op schadevergoeding:

  • De debiteur is insolvent (bijvoorbeeld failliet of in surseance).
  • Er is sprake van vermoedelijke insolventie: zes maanden na de vervaldag is een vordering nog steeds niet betaald.

Het kan ook zijn dat u het politiek risico meeverzekerd heeft. In uw polis wordt dan genoemd in welke specifieke situaties u tevens aanspraak kunt maken op schadevergoeding.

Hoe kan ik schade claimen?

De snelste en gemakkelijkste manier om een schade te claimen is via ons online Klantenportaal Atrium. U vult de benodigde gegevens in en voegt de benodigde stukken bij. Zodra alle informatie bij ons binnen is, beoordelen we uw aanspraak op schadevergoeding.

Wanneer kan ik mijn schadeuitkering verwachten?

Als één van de in "Wanneer kunt u schade claimen?" genoemde situaties zich voordoet en wij alle benodigde stukken voor de claimafhandeling van u ontvangen hebben, kunt u binnen dertig dagen uitsluitsel verwachten over een eventuele schadevergoeding.

Wat gebeurt er na de schadeafwikkeling?

Als Atradius de schade afgewikkeld heeft, betekent dit niet automatisch het einde van de zaak. Heeft er nog geen volledige betaling plaatsgevonden en is er nog steeds verhaal mogelijk, dan zetten we het incasso gewoon voort. Zelfs in geval van faillissement blijven we de zaak volgen, tot er absolute duidelijkheid is over een eventuele faillissementsuitkering.

Tot het einde van de incassozaak informeren we u over de voortgang van de zaak. Betalingen en kostennota’s worden na schadevergoeding tussen u en ons verdeeld, naar ieders aandeel in het verlies. De debiteur blijft verplicht om zijn betalingsverplichting na te komen, ook al heeft Atradius inmiddels (een deel van) de schade vergoed.

Wat gebeurt er bij een geschil?

Kredietverzekering biedt dekking tegen betalingsonvermogen van debiteuren, niet tegen onwil. De hoofdvraag is dus altijd: kan de debiteur niet betalen of wil hij niet betalen?

Indien een debiteur uw vordering betwist, kunt u eerst proberen het geschil zelf commercieel op te lossen. Lukt dit niet, dan rest er niets anders dan de zaak aan een rechtbank of arbitragecommissie voor te leggen. De rechter of arbiter bepaalt uiteindelijk of en in hoeverre de debiteur betalingsplichtig is.

Een eis voor schade-uitkering is dat de betalingsplicht moet vaststaan. Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat, zullen we eventuele aanspraken op schadevergoeding opschorten.

Premie

Waarover betaal ik premie?

U betaalt premie over uw verzekerbare omzet. De premiepercentages vindt u terug in uw polis. De hoogte van deze percentages is afhankelijk van talloze factoren, zoals de door u gehanteerde krediettermijn, de spreiding van het risico, het land van debiteur, het geleverde product, de polisvoorwaarden, uw branche, enzovoorts.

Wat in uw polis uitdrukkelijk is uitgesloten van dekking, kunt u dan ook buiten uw omzetdeclaratie houden. Dit is in ieder geval uw eventuele omzet met particulieren, maar vaak ook de BTW, uw omzet met overheid en intercompany-omzet (leveringen van moeder- aan dochterondernemingen en omgekeerd), tenzij dit wel onder de dekking valt. Ook de omzet met die debiteuren waarvoor Atradius een nullimiet of negatieve toetsing heeft afgegeven, kunt u buiten uw omzetdeclaratie houden. Dit geldt voor de omzet die is ontstaan ná de datum van de nullimiet of negatieve toetsing.

Hoe geef ik de omzet door?

De snelste en gemakkelijkste manier om omzet te declareren, is via ons online Klantenportaal Atrium. U kunt dan per land de omzetgegevens aan ons doorgeven.

Hoe wordt de premie berekend?

Bij het afsluiten van de kredietverzekering houden we in samenspraak met u de verwachte jaaromzet aan. Aan de hand van deze verwachting berekenen we een minimumpremie en een periodieke voorschotnota. De voorschotnota zullen we u desgewenst per maand, kwartaal, half jaar of jaar toesturen. Aan het einde van het verzekeringsjaar berekenen we het daadwerkelijk verschuldigde bedrag aan de hand van uw omzetdeclaratie. We verrekenen dan het verschil, met inachtneming van de minimumpremie.

Kredietverzekering: kies voor zekerheid

Veelgestelde vragen over kredietverzekering, hoe het werkt en hoe het uw bedrijf vooruit kan helpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wat is een kredietverzekering?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoeveel kost een kredietverzekering?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wat is kredietrisico?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waarom is debiteurenbeheer belangrijk?
 

 

Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.


Staat uw vraag er niet tussen? Wij helpen u graag verder!

Neem direct contact op met uw tussenpersoon of accountmanager. U kunt ook contact opnemen met Customer Service via onderstaande gegevens.

Bellen?

✆ +31 (0)20 - 553 33 55

Liever mailen?

✉ customerservice.nl@atradius.com