"Wij werken al 40 jaar heel prettig samen met Atradius"

Bert Stellinga - Directeur bij Continental Banden Groep B.V.

Market Monitor 2017 - Focus op de automotive industrie

In 2016 en 2017 bleef de wereldwijde auto-industrie het vrijgoed doen, ondanks het dieselschandaal en de toegenomen geopolitiekevolatiliteit. De vooruitzichten op korte termijn blijvenover het algemeen gunstig. Dit blijkt uit onze beoordeling van desectorprestaties; alle landen die in deze uitgave van de MarketMonitor aan bod komen, halen een score van ‘Goed’ tot ‘Redelijk’.

Rapport market monitor

Momenteel lijken protectionisme en beperkingen van de vrijhandel,als gevolg van een grote verschuiving in het economischebeleid van de VS, de grootste potentiële risico’s te vormen voorde autosector, met zijn grensoverschrijdende toeleveringsketens. Los van de politieke kwesties en economische cyclus liggener echter grote uitdagingen in het verschiet, die vroeg of laat gevolgenzullen hebben voor de auto-industrie.

De wereldwijde vraag naar mobiliteit blijft toenemen en degroeiende milieuproblemen, veranderende consumptiepatronenen politieke richtlijnen zullen de vraag naar hybride en elektrischevoertuigen doen toenemen, terwijl het marktaandeel vanauto’s met een verbrandingsmotor zal afnemen. Deze verschuivingzal gepaard gaan met het toenemende gebruik van lichtemetalen/nieuwe materialen en digitalisering om de mobiliteit teverbeteren.

Lees verder... Download hier gratis het rapport.

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.