Special Products

Over Special Products

De afdeling Special Products is – zoals de naam al doet vermoeden – gespecialiseerd in het afdekken van speciale(re) handelstransacties. De unit, opgericht in 2005 en met 60 medewerkers verspreid over de hele wereld, is volledig ingebed in de Atradius-organisatie. Alles wat niet past binnen een reguliere omzetpolis, past meestal wel in een Special Products-programma.

 

Alles op maat

Om in te spelen op de toenemende marktvraag naar ‘tailor-made’ programma’s en oplossingen heeft Special Products voor (bijna) elke situatie een product ontwikkeld. Dit loopt uiteen van de zeer goed verkopende Single Transaction-polis in geval van export van kapitaalgoederen naar exotische landen en Single Buyer-oplossingen – met zowel lange uitvoeringstermijnen of opgerekte betalingstermijnen als concentratierisico – tot Unfair Calling van garanties en Non-honoring van L/C’s. Ook Co-insurance, Top-up en Syndication behoren tot de mogelijkheden. Verder bestaat de optie van een hybride polis, inclusief een reguliere omzetpolis en niet-opzegbare kredietlimieten of een Excess of Loss-structuur met een hoge zelfbeoordeling en eigen risico.

 

Positie binnen Atradius

Special Products is complementair aan de business units Credit Insurance en Global, waar de klassieke omzetpolissen worden gesloten en beheerd. De onderlinge samenwerking en kennisdeling is uitstekend. Het landenbeleid van Special Products lijkt soms eerder op dat van Atradius Dutch State Business dan op het beleid waaraan Credit Insurance zich confirmeert. Special Products heeft bovendien een eigen P&L, een eigen maximale risicolooptijd per land en een eigen herverzekeringscapaciteit. Dit maakt het mogelijk om speciale dekkingen af te geven voor speciale situaties. Vrijwel alle polissen zijn ‘non-cancellable’ met een risicohorizon lopend over meerdere jaren, waarbij  de afdeling polisperioden van vijf jaar of zelfs langer niet schuwt.

 

Kritische betrokkenheid

De underwriters van Special Products zijn – in tegenstelling tot hun collega’s van Credit Insurance en Global – verantwoordelijk voor het hele polisproces. Ze zijn dus betrokken vanaf acquisitie en sales tot aan claims en recovery. Het is precies dáárom dat ze van meet af aan kritische vragen stellen bij elke aanvraag, om volledig geïnformeerd in een risico te kunnen stappen. Eenduidig begrip van de onderliggende transactie, inclusief doorgronding van alle risicoaspecten, en de motivatie en gegoedheid van de prospect zijn dan ook de sleutels tot succes.

Bescherm uzelf tegen niet-betalende klanten

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: traag of niet betalende klanten. Daar zit u vast niet op te wachten, laat staan dat u zich daar druk om wilt maken.

Met een kredietverzekering van Atradius heeft u drie sterke troeven in handen:

  1. U ontvangt bedrijfsinformatie over uw (toekomstige) klanten.
  2. Wij staan u bij met het incasso op niet-betalende klanten.
  3. U bent verzekerd voor de situatie dat uw afnemer failliet gaat.
Man and woman smiling | Atradius
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.