Over Atradius Bijzonder Beheer

Extra risicovolle debiteur? Bijzonder Beheer helpt

Heeft u een afnemer die er financieel steeds slechter voor staat en u daarom niet betaalt? Dan komt onze afdeling bijzonder beheer in beeld.

Interne organisatie

Onder onze divisie Risk Services vallen meerdere afdelingen, waaronder Underwriting (algemene risicoacceptatie), Key-Account Underwriting (KAU) en Special Risk Management (SRM, in het Nederlands Bijzonder Beheer).

De afdeling Underwriting beoordeelt debiteuren op hun kredietwaardigheid en behandelt dekkingsaanvragen. Is er bij een debiteur sprake van bijvoorbeeld aanhoudende verliezen, een negatieve kasstroom, liquiditeitsproblemen of betalingsachterstanden, dan wordt de debiteur als een verhoogd risico aangemerkt en overgedragen aan Bijzonder Beheer.

Wat doet Bijzonder Beheer?

De belangrijkste doelstelling is het beheren en beheersen van risico’s bij de grotere dossiers. Zo hopen we schade en faillissementen te voorkomen. Onze uitdaging ligt erin om ook in moeilijke situaties te blijven verzekeren en om u als klant bij te staan bij het afbouwen en innen van uw vorderingen. Bent u benieuwd naar een casestudy van Macintosch Retail Group? 

Download hier de casestudy

Onze aanpak

Allereerst hebben we frequent contact met de noodlijdende debiteur, om samen te bekijken hoe we het bedrijf door de moeilijke tijd heen kunnen loodsen. We onderzoeken daarnaast ook of andere stakeholders, zoals banken en aandeelhouders, kunnen bijdragen aan het herstel. Als gesprekspartner staan we sterk: dankzij onze prominente marktpositie zitten we vaak namens een groot aantal toeleveranciers aan tafel.

Om de cijfers te begrijpen zijn wij geïnteresseerd in het verhaal achter het bedrijf en zo in kaart te brengen hoe en op welke termijn het bedrijf in kwestie denkt de problemen op te lossen. We vergaren informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen onder andere over de huidige en in de toekomst benodigde financiering. Wij toetsen aan de hand van gerealiseerde resultaten, gepresenteerde plannen en budgetten onze betrokkenheid en waar nodig ondernemen wij actie.

Wat betekent dit voor u?

  • Atradius ontzorgt, want we houden uw debiteur nauwlettend in de gaten.
  • We spreken met het management van de debiteur af dat we periodiek (per kwartaal of soms zelfs per maand) de cijfers te zien krijgen.
  • Door goede afspraken te maken, proberen we zo lang mogelijk ‘aan boord te blijven’. Pas als dat niet lukt, gaan we de verzekering afbouwen en komt het tot een minnelijke of juridische incasso. Hierbij werken we regelmatig samen met Atradius Collections.
  • Mocht het onverhoopt toch misgaan met uw debiteur, dan staat Bijzonder Beheer u bij in het uitwinnen van eventuele zekerheden, eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame.

Meer weten?

Neem contact op met Customer Service op via: 020-5533355 of email naar 
customerservice.nl@atradius.com

Bescherm uzelf tegen niet-betalende klanten

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: traag of niet betalende klanten. Daar zit u vast niet op te wachten, laat staan dat u zich daar druk om wilt maken.

Met een kredietverzekering van Atradius heeft u drie sterke troeven in handen:

  1. U ontvangt bedrijfsinformatie over uw (toekomstige) klanten.
  2. Wij staan u bij met het incasso op niet-betalende klanten.
  3. U bent verzekerd voor de situatie dat uw afnemer failliet gaat.
Man and woman smiling | Atradius
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.